Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Smlouva o bezplatném vykoušení
 • SMLOUVA O BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ VERZI

  Tento dokument vymezuje práva a povinnosti Kupujících, kteří se účastní sedmidenního předplatného Bezplatné zkušební verze zdarma, kterou Depositphotos nabízí. Souhlasem s tímto dokumentem potvrzujete své svolení a akceptujete Vaším jménem nebo jménem Vaší organizace, kterou zastupujete a které vlastní a spravují záležitosti předplatného, její stanovy. V případě, že je předplatné vlastněno nebo spravováno jinou organizací, společností, partnerem, korporací nebo jinou právní jednotkou, bere uživatel na vědomí a zaručuje, že má požadovanou pravomoc k uzavření této dohody.

  1. INFORMACE A DEFINICE

  Bezplatná zkušební verze je dočasné předplatné poskytnuté uživateli zdarma za účelem seznámit ho s webovými stránkami a službami Depositphotos.com, dále jen Depositphotos. Bezplatná zkušební verze je založena na Plánu Standartního předplatného s jediným omezením – délkou předplatného. V rámci zkušební verze zdarma je uživateli dána možnost stahovat až pět souborů denně po dobu sedmi (7) dní, to znamená až 35 souborů celkově.

  2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

  Za účelem získání Zkušební verze zdarma, musí uživatel provést následující kroky:

  • Při registraci Vašeho nového účtu jako Kupující zvolte „Ano, chci získat Bezplatnou zkušební verzi“ a vyplňte příslušná registrační pole. Aktivovat Bezplatnou zkušební verzi můžete i později, stačí kliknout na odkaz pod Nabídkou Kupujícího kdykoliv;

  Informace o aktivaci, expiraci a stahování u Bezplatné zkušební verze můžete najít v Nabídce Kupujícího ≥ Předplatné v Vaše předplatné.

  3. PŘIJETÍ DOHODY O BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ VERZI

  Přijetím podmínek této smlouvy a aktivací Bezplatné zkušební verze jste uznali, že po uplynutí 7. dnů bude Bezplatná zkušební verze automaticky přenastavena na jeden z našich Plánů Standartního Předplatného. Konkrétně je plán přenastavení předplatného z Bezplatné zkušební verze na Standartní Předplatné popsán na stránce Bezplatná zkušební verze, buď při registraci, nebo prostřednictvím Nabídka Kupujícího ≥ stránky o Předplatném.

  V případě, že si nepřejete přenastavit Bezplatnou zkušební verzi na Plán Standartního Předplatného, máte možnost zrušit Vaši Bezplatnou zkušební verzi do 24. hodin před skončením její platnosti bez povinnosti platby nebo závazku. Pokud ji zrušíte, Vaše Bezplatná zkušební verze bude zrušena také.

  Bez ohledu na to, kde se právě fyzicky nacházíte, den aktivace Bezplatné zkušební verze je den prvního dne provozu této verze a každých 24 hodin je obnoven další den předplatného. Například pokud aktivujete Bezplatnou zkušební verzi v pět hodin odpoledne v neděli, neděle je prvním dnem aktivace Bezplatné zkušební verze a tento první den skončí v pět hodin odpoledne v pondělí. Přesný čas aktivace Vaší Bezplatné zkušební verze můžete najít v Nabídce Kupujícího ≥ Předplatné ≥ historie Předplatného.

  Bezplatná zkušební verze zdarma je platná vždy pouze pro jednu osobu.

  Důležité upozornění:  Depositphotos nebude vydávat žádná varování blížícího se přenastavení jakýmkoliv způsobem oznámení (emailem, poštou, telefonicky, faxem apod.) a nebude nést zodpovědnost za zmeškání zrušení Předplatného. Je pouze na Vás sledovat svůj čas do vypršení 7. denní lhůty.

  4. UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ PŘI BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ VERZI

  Předplatné Bezplatné Zkušební verze zdarma funguje stejným způsobem jako Plán Standartního Předplatného vyjma okolnosti. Během Bezplatné zkušební verze můžete stahovat JPG všech dostupných velikostí a rovněž všechny vektorové soubory.

  Soubory stažené v rámci Bezplatné zkušební verze je možné použít v souladu s podmínkami Standartní licence:

  • tisky, plakáty a další reprodukce pro osobní potřebu, reklamní a propagační použití zahrnující tištěné materiály, obaly výrobků, prezentace, filmové a video prezentace, reklamní spoty, katalogy, brožury, propagační pohlednice a blahopřání (za předpokladu, že nejsou určeny k dalšímu prodeji, licenci nebo distribuci);
  • použití v tištěných médiích, jako jsou knihy, obaly knih, časopisy, noviny, úvodníky, newslettery a videa, rozhlas a divadelní představení;
  • online nebo elektronické publikace, včetně webových stránek (pouze však v případě, že rozlišení souboru je nižší nebo 1024 x 768 pixelů); a
  • jakékoliv jiné použití, které je písemně schválené společností Depositphotos.

  Je-li zde pochybnost ohledně povolení na použití konkrétního souboru, měl by Kupující neprodleně kontaktovat Podporu Depositphotos pro objasnění.

  Nepovolené užití:

  • Použití souboru nebo jeho části v designu určeném k prodeji, včetně designu šablon pro aplikace, weby, elektronické pohlednice, vizitky, brožury apod., bez ohledu na způsob jejich distribuce a prodeje (včetně online);
  • Použití souboru nebo jeho části na produkty určené k prodeji, jako jsou trička, hrnečky, plakáty, apod. nebo na místech jejich prodeje nebo k propagaci těchto výrobků;
  • Použití souboru nebo jeho části jako součást obchodní značky nebo obchodního značení (zcela nebo zčásti), název firmy, logo, nebo na obchodní název výrobku;
  • Použití souboru pro tvorbu plakátů nebo jiných tištěných výrobků určených k prodeji, dalšímu prodeji, licencování či distribuci jinými prostředky za účelem obohacení se;
  • Použití souboru při výrobě všech produktů, jejichž užití bude mít za následek opakované použití a distribuci souboru (například použití při tvorbě webových šablon a webových pohlednic) nebo jinak dá třetí straně přístup k němu, pro jejich vlastní potřebu a reprodukování;
  • Použití souboru za účelem, který může být společností Depositphotos považován (v rámci zákonných mezí) za neslušné, zlehčující, trestní, nemorální, urážlivé apod., nebo pro účel, který by mohl mít negativní dopad na pověst či majetek osoby zachycené na obrazovém souboru;
  • Používání, ukazování nebo umísťování souborů, které:
   • Znamenají schvalování či doporučování výrobků či služeb určitého podniku nebo obchodní značky;
   • Zobrazují osobu / model v potencionálně nebo přímo urážejícím, obscénním nebo provokativním aspektem. Mezi to patří soubory s tématikou sociální, sexuální, náboženskou či jinak preferenční, tematikou fyzického a duševního zdraví, preference či zneužití drog, nikotinu, alkoholu a další.
  • Změnit, přenastavit nebo vymazat informace v programovém kódu souboru;
  • Vymazání ochranné známky s uvedením vlastnictví, práv a autorského práva, stejně jako příbuzných práv bez ohledu na jejich umístění v souboru;
  • Předání licence, přenos a distribuce souborů, vzhledem k předepsaným právům a v rámci této smlouvy;
  • Umístění, instalování či užití souborů ve více než jednom místě současně či poskytnutí přístupu k souboru skrze interní síť ostatním;
  • Použití souboru takovým způsobem, který umožňuje stahování, přenos, distribuci nebo jiné způsoby změny či výměny souboru (včetně, nikoliv však pouze skrze přenosná paměťová zařízení);
  • Použití editovaných souborů bez uvedení údajů kreditu „©Depositphotos/jméno autora“ nebo
  • Reprodukovat soubor osobně nebo společně s třetí stranou v množství převyšujícím 500.000 bez získání příslušné Rozšířené licence. Pokud taková situace nastane, bude Kupující povinen zaplatit 0.01 dolarů jako náhradu za každou další reprodukovanou kopii. Toto omezení se nevztahuje na použití souboru v rámci novin, časopisů, internetové reklamy, stejně tak na vysílání v Televizi, Internetu či na divadelní představení.
  5. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Podpisem této smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas s přijetím podmínek obsažených v této smlouvě a souhlasí s tím, že bude vázán jejím zněním a omezeními stanovenými v této smlouvě.

  Nevymáhání plnění všech ustanovení této smlouvy ze strany Depositphotos nebo přidružených smluv nebude a nesmí být považováno za vzdání se svých práv a podmínek a nevylučuje prosazování jakéhokoliv jiného ustanovení společností Depositphotos.

  Tato smlouva je určena Kupujícím a rovněž se rozšiřuje na jehich vykonavatele, zaměstnavatele a právní zástupce, přičemž jim nesmí být předána bez předchozího písemného souhlasu ze strany Depositphotos.

  6. ZRUŠENÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ VERZI

  Bezplatnou zkušební verzi můžete kdykoliv zrušit přihlášením se ke svému účtu, navštívením Nabídky Kupujícího ≥ Předplatné a výběru Aktivního účtu v historii Předplatného. To Vás odkáže na Váš SegPay účet, kde můžete zrušit platby a ukončit předplatné. Můžete také postupovat přes váš SegPay účet přímo.

  7. KONTAKTNÍ INFORMACE

  V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ustanoveními v tomto dokumentu kontaktujte prosím Depositphotos pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

  Konkaktní informace:

  e-mail: support@depositphotos.com.

  Nebo použijte odkaz: Kontaktujte nás.

  8. POTVRZENÍ

  PŘIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ DEPOSITPHOTOS UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: