Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Supply Agreement
 • SMLOUVA O DODÁVKÁCH

  Tato smlouva obsahuje ustanovení, které se týkají podmínek při poskytování souborů Přispěvatelů Depositphotos a je dodatkem Uživatelských podmínek a Uživatelské smlouvy.

  1. DEFINICE

  Webové stránky: Internetové stránky společnosti Depositphotos Inc. (http://www.depositphotos.com), včetně doprovodného hardwaru, softwaru, databází, souborů, rozhraní, algoritmů, registrovaných uživatelů a jejich dat.

  Soubor: fotografie, vektorový obrázek či jiný materiál prezentovaný na Webových stránkách spolu s jeho popisnými informacemi a veškerou potřebnou dokumentací (např. Model Release nebo souhlas k zobrazení soukromého vlastnictví).

  Uživatel: registrovaný uživatel stránek. Existují dva typy uživatelů, Kupující a Přispěvatel.

  Kupující: uživatel Webových stránek registrovaný pro nákup, který používá různé metody a práva k užití Souborů, které jsou zobrazené a přenášejí se z Webových stránek.

  Přispěvatel: fyzická osoba (či právnická osoba), která je autorem nebo vlastníkem všech práv Souborů, které on/ona poskytuje Webovým stránkám pro zobrazování, přenos či prodej Kupujícím.

  Nahrávání: činnost Přispěvatele, kterou přenáší soubory na Webové stránky za účelem jejich zobrazení, přenosu či prodeje ze strany Kupujících; rovněž všechnySoubory takto přenesené.

  Partneři: pobočky, obchodní partneři a jiné třetí strany, které mají smlouvu s Depositphotos pro účely zobrazování, přenosu a/nebo prodeje Souborů Kupujícím.

  Exkluzívní Soubor: Soubor, který je distribuován výhradně na Webových stránkách nebo prostřednictvím Partnerů.

  Exkluzívní Přispěvatel: Přispěvatel, který distribuuje své soubory výhradně na Webových stránkách nebo prostřednictvím partnerů.

  2. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Tato smlouva stanovuje právní vztah mezi Depositphotos jako provozovatele Webových stránek a Přispěvatelem Souborů pro Webové stránky. Přispěvatel ustanovuje Depositphotos svým zmocněncem pro distribuci a licencování Přispěvatelových souborů, buď exkluzívně, nebo neexkluzívně. Po přijetí podmínek této smlouvy může Přispěvatel nahrávat Soubory pro přístup na Webové stránky při dodržování podmínek této smlouvy pro každý nahraný Soubor. Tato smlouva vstupuje v platnost v okamžiku registrace účtu Přispěvatele na Webové stránky a je platná až do okamžiku jejího ukončení. Pokud jsou podmínky stanovené v tomto dokumentu pro Přispěvatele nepřijatelné, měl by on/ona ukončit smlouvu v souladu s níže uvedeným postupem.

  3. USTANOVENÍ O SOUBORECH

  Přispěvatel nahrává soubory různých formátů na Webové stránky za pomocí interních Depositphotos nástrojů, nebo jiných nástrojů podporovaných Depositphotos (např. FTP). Depositphotos sama rozhodne, které z předložených souborů jsou vhodné pro umístění na webových stránkách. Kromě toho se obě strany dohodly, že všechny soubory nahrané Přispěvatelem podléhají pravidlům Depositphotos a Webových stránek.

  4. POŽADAVKY k NAHRÁVANÝM SOUBORŮM

  Nahráním Souborů Přispěvatel potvrzuje a zaručuje že:

  • Každý nahraný Soubor byl vytvořen Přispěvatelem a Přispěvatel je vlastníkem všech potřebných autorských práv a sním souvisejících práv pro tento soubor;
  • Žádný z nahraných souborů nebyl nikdy použit Přispěvatelem pro vytvoření logotypu, obchodní značky nebo registrované ochranné známky ať již pro osobní užití nebo pro užití třetí osobou;
  • Pro jakýkoliv objekt, práci či tvorbu (umělecké dílo, hračka, ruční práce apod.) s výhradou práv nebo povolení, pokud jde o komerční užití obrázku, který je popsán v každém nahraném souboru, má Přispěvatel všechna nezbytná písemná povolení pro použití zmíněného obrázku v tomto Souboru a kopiích, které doprovázejí Soubor;
  • Všechny Soubory, které obsahují lidi nebo soukromé vlastnictví, musí být doprovozené příslušnými oprávněními (s výjimkou Souborů označených „pouze pro Editorial užití“);
  • Přispěvatel, který zastupuje zájmy společnosti, podniku nebo skupiny jednotlivců, zajišťuje, že má k dispozici všechny potřebné dokumenty a povolení týkající se autorských práv a práv souvisejících se Souborem, jakož i právo na prodej a komerční využití souborů.
  5. POŽADAVKY NA STATUS EXLUZÍVNÍHO PŘISPĚVATELE

  Výběrem statusu Exkluzívní Přispěvatel tento souhlasí s tím, že bude prodávat své Soubory pouze na Webových stránkách Depositphotos. Pokud jsou Přispěvatelovy Soubory již prezentovány v jiné fotobance nebo v podobných agenturách, musí Přispěvatel odstranit své portfolio ze všech ostatních stránek dříve, než mu může být přiznán status Exkluzívního Přispěvatele. Přispěvatel se může stát Exkluzívním Přispěvatelem po schválení žádosti zaslané Depositphotos službě Podpory.

  Soubory poskytované na Webových stránkách nesmí být prodávané, distribuované, licencované, převáděné na royalty-free bázi, nebo jiným způsobem převáděné mimo rámec Webových stránek. Po přijetí statusu Exkluzívní Přispěvatel má Přispěvatel právo užívat Exkluzívní Soubory pouze pro tyto účely:

  • Zobrazení od Přispěvatele na jeho vlastních webových stránkách, kde jsou Soubory označené jako exkluzívně k dispozici pouze na stránkách Depositphotos a zde prezentované jen pro umělecké účely (nikoliv pro další prodej nebo následný převod práv a licence);
  • Použití Přispěvatelových exkluzívních souborů pro tvorbu a následný prodej komerčního zboží (například trička, ikony, poutače atd.) pokud v procesu této činnosti přenosu či prodeje licence či práva pro takový digitální materiál není vyžadováno.
  6. PŘENESENÍ PRAVOMOCI

  Přispěvatel opravňuje Depositphotos být agentem poskytujícím licence na exkluzívní či neexkluzívní Soubory pro třetí strany Kupujících. Depositphotos a potencionální vlastníci licencí mají právo reprodukovat, používat, zveřejňovat, publikovat, komprimovat a přenášet soubory, stejně jako právo měnit, upravovat, vytvářet a prodávat výtisky nebo kopie vytvořené pomocí různých technologií a vystavovat, veřejně ukazovat a kopírovat Soubory.

  Tím, že Přispěvatel přijímá podmínky této dohody, uděluje rovněž právo a celoživotní záruku po celém světě, exkluzívní či neexkluzívní, nepřenosnou (pod)licenci koncovému uživateli v plném souladu s podmínkami Standardní a Rozšířené licenční smlouvy Webových stránek.

  Depositphotos si vyhrazuje právo použít soubory v rámci svých činností nebo činností třetích stran v souvislosti s vydáváním licencí pro Soubory, propagační účely, marketingu a reklamy. Přispěvatel souhlasí s tím, že mu/jí nebude vyplacena provize z používání jeho/jejích Souborů pro tyto účely.

  Depositphotos si vyhrazuje právo distribuovat soubory nejen přímo na Webových stránkách, ale rovněž prostřednictvím Partnerů. Přispěvatel souhlasí s tím, že Depositphotos má právo udělovat nebo předávat partnerům v rámci samostatných dohod zvláštní práva, omezení, povinnosti, licence a další právní a obchodní záležitosti týkající se Souborů.Depositphotos má implicitní právo poskytnout Partnerům přístup k Souborům, přijatým na Webové stránky prostřednictvím vlastního webového rozhraní (API), nebo jiných prostředků sankcionovaných a schválených Depositphotos, pokud takový přístup není v rozporu s pravidly Standardní a Rozšířené licenční smlouvy. Bez ohledu na to, jakým způsobem získávají Partneři či koncoví uživatelé Soubory či určité kanály, jejichž prostřednictvím jsou soubory dostupné koncovému uživateli, vyrovnání Přispěvateli za jeho/její soubor bude stejný, jako kdyby celou transakciučinilaDepositphotos.

  Výše vyrovnání vyplácená Přispěvateli se může lišit v závislosti na několika faktorech (viz sekce Vyrovnání, níže). Přispěvatel souhlasí s tím, že Deposithotos může učinit změny v poplatcích bez předchozího oznámení.

  Přijetím této dohody dává přispěvatel svůj souhlas ke kontrole výše poplatků vyplácených Přispěvatelize strany Depositphotos a prodaných prostřednictvím Partnerů.

  7. ZÁLEŽITOSTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  Přispěvatel souhlasí s tím, že Depositphotos zakazuje nahrávání jakýchkoliv souborů či popisných informací, které jsou v rozporu s autorským právem, patentem, obchodní značkou, vlastnickým právem či jiným podobným a rozhodným právem nebo vlastnickým právem. Přispěvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Depositphotos, jeho vedení, administrativní pracovníci, zaměstnanci, partneři, zástupci nebo pobočky nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku úmyslného nebo náhodného jednání vyplývajícího z používání nebo nemožnosti používat jakékoliv soubory dostupné na Webových stránkách.

  Soubory označené „pouze Editorial použití“ jsou převáděné na základě omezené Standardní licence a nemohou být použity pro komerční nebo reklamní účely. Tyto soubory mohou zobrazovat lidi bez řádného povolení Model Release, soukromé vlastnictví, známé značky a další prvky, které vyžadují zvláštní povolení pro komerční účely.

  8. PŘIHLÁŠENÍ A HESLO

  Přispěvatel bere na vědomí, že Depositphotos používá uživatelské jméno a heslo jako svůj jediný prostředek, kterým stanovuje Přispěvateli identitu. Přispěvatel souhlasí s tím, že nese plnou osobní odpovědnost za každou akci na Webových stránkách od všech uživatelů přihlášených do Webových stránek pomocí Přispěvatelova unikátního přihlašovacího jména a hesla, včetně jakéhokoliv nahrávání na web a že důsledky každé takové akce jsou v souladu s podmínkami této smlouvy a Standardní a Rozšířené licenční smlouvy.

  9. ŘÍZENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

  Depositphotos nemá schopnost kontrolovat všechna Nahrávání či jakoukoliv další výměnu informací probíhající na Webových stránkách a není zodpovědná za takovou výměnu.Depositphotos má právo odstranit, smazat, zablokovat nebo upravit jakýkoliv soubor či jeho část, které mohou být Depositphotos považovány za porušení této smlouvy nebo práva soukromého či duševního vlastnictví, včetně obdobných práv třetích osob, nebo jsou jinak nepřijatelné. Přispěvatel souhlasí se zabavením jakýchkoliv poplatků, které byly vyplaceny za tyto soubory. Depositphotos si též vyhrazuje právo na opravu chyb a evidování informací Přispěvatelových Souborů dle vlastního uvážení.

  Za účelem optimalizace depozitáře si Depositphotos vyhrazuje právo pravidelně mazat soubory nahrané přispěvately na web v případě, že soubory nebyly prodány po delší dobu (jak je určeno výhradně Depositphotos) nebo byly deaktivovány či zamítnuty pro obsah oddělení.

  10. DŮVĚRNÉ INFORMACE

  Depositphotos si vyhrazuje právo použít důvěrné informace poskytnuté Přispěvatelem včetně všech dat, programů, Souborů atd., a na oplátku se zavazuje, že bude zajišťovat ochranu důvěrných informací v souladu s Ochranou osobních údajů na těchto stránkách. Přispěvatel je plně zodpovědný za veškeré informace, které společnosti Depositphotos on/ona poskytuje.

  Přispěvatel uznává, že informace získané na základě přijetí této dohody a používání Webových stránek mohou být důvěrné, osobní a/nebo cenné pro Depositphotos a souhlasí s tím, že během trvání této smlouvy a po ukončení dohody nemá on/ona právo zveřejňovat nebo používat žádnou část důvěrných informací bez jednoznačného písemného souhlasu Depositphotos s výjimkou případů výslovně uvedených v této dohodě.

  11. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

  Přijetím pravidel této smlouvy Přispěvatel prohlašuje a zaručuje následující:

  • Přispěvatel má zákonné právo a všechny nezbytné a dostatečné orgány, aby přijal tuto dohodu, je jediným a výhradním vlastníkem souborů, je schopen poskytovat všechna licenční práva stanovená v souladu s podmínkami této dohody a nebude nahrávat nebo udělovat práva k jakýmkoliv souborům v rozporu s touto smlouvou;
  • Žádná část souborů nahrávaných na Webové stránky, nebo jinak převedených do Depositphotos neobsahuje mechanismy či prostředky ochrany, které zasahují do užívání, editace nebo kopírování zmíněných Souborů prostředky povolenými v této smlouvě nebo Standardní či Rozšířené licenční smlouvě;
  • Dodávané soubory neobsahují škodlivý kód, viry, červy, trojské koně nebo jakýkoliv invazívní, destruktivní či škodlivý software; nejsou součástí DDoS systémů; neobsahují jiné mechanismy nebo zařízení určená pro účely nebo možná k použití odstranění, úpravy, narušení nebo poškození souborů na Webových stránkách;
  • Soubory obsahují úplné nezbytné a dostatečné krycí informace pro jejich efektivní prodej na Webových stránkách; podpůrné informace jsou úplné a přesné a neobsahují nepravdivá, nevhodná nebo rozporuplná meta-data;
  • Soubory poskytované Depositphotos jsou originální díla;
  • Soubory stejně jako obsažené krycí informace neporušují autorská práva, vlastnická práva nebo jiná příbuzná práva třetích osob.

  Přispěvatel dále prohlašuje a garantuje, že on/ona:

  • Nelicencuje dodávané Soubory jiným způsobem, s výjimkou pravidelného vydávání licencí v rámci zákona pro tvůrčí účely;
  • Nelicencuje Soubory, které jsou majetkem jiných autorů (výjimkou, kdy jsou soubory majetkem skupiny autorů, do které přispěvatel patří a pro které má exkluzívní licenční práva);
  • Nelicencuje Soubory, pokud nemá k dispozici vyžadovanou dokumentaci vztahující se k vydávání a distribuci těchto Souborů.
  12. VYROVNÁNÍ

  Výše vyrovnání vyplácená uživateli se může lišit v závislosti na metodě používané Kupujícími nebo Partnery k získání Souborů, konkrétních kanálů, skrze které jsou Soubory poskytované Kupujícím, velikosti zakoupeného obrázku (obrázků) a podmínkách jednotlivých smluv mezi Depositphotos a Partnery. Kromě toho, vyrovnání vyplácené Přispěvateli závisí také na úrovni Přispěvatele, kterou přiděluje Depositphotosv návaznosti na prodej Přispěvatelových Souborů na Webových stránkách, čím více prodaných Souborů Přispěvatele, tím vyšší úroveň může on/ona získat. Výše vyrovnání vyplácená Přispěvateli z prodeje Přispěvatelových Souborů rovněž zvyšuje úroveň přispěvatele. Výpočet z přispěvatelových plateb je založen na ceně reálně zaplacené za Soubor, nikoliv na „standardní ceně“; pokud kupující obdrží slevu na nákup Souboru, bude vyrovnání Přispěvateli za tento nákup odvozeno z nákladů zaplacených Kupujícím včetně slevy, nikoliv na nezlevněném základu ceny Souboru. Podíl vyrovnání Přispěvateli se nemění, ale je vypočítáván ze skutečných nákladů, které v případě zvýhodněných cen můžou mít za následek nižší výši vyrovnání pro Přispěvatele.

  Když jsou Přispěvatelovy Soubory prodávány prostřednictvím Partnerů, může být výše vyrovnánístejná, jako je popsáno výše(a záviset na úrovni Přispěvatele), nebo se ceny mohou lišit v závislosti na smlouvě, která platí mezi Depositphotos a jednotlivými Partnery.

  Depositphotos může být nuceno srazit daně z přispěvatelových vyrovnání v závislosti na Přispěvatelově zemi původu, informací poskytnutých Přispěvatelem a informací poskytnutých daňovými úřady. Přispěvatel uznává, že je povinen provádět daňový odpočet Depositphotos a předkládat dokumentaci v souladu se zákonem.

  Platby vyrovnání Přispěvateli budou dodrženy Depositphotos ve chvíli, kdy Přispěvatel učiní žádost o výběr, pokud je disponibilní zůstatek na jeho účtu, po odečtení všech nezbytných plateb (daně, právní či jiné podobné platby vyplívající z uplatňování této dohody) splňuje nebo překračuje stanovenou minimální částku platby.

  13. UKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ DŮSLEDKY

  Tato smlouva je platná až do jejího ukončení. Přispěvatel má možnost a právo kdykoliv tuto smlouvu ukončit.

  Pro ukončení smlouvy musí Přispěvatel zaslat oznámení nejméně 30 (třicet) dnů před navrhovaným datem ukončení pomocí formuláře na webových stránkách Depositphotos, stránka Kontaktujte nás. Depositphotos může dohodu ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

  Pokud je Přispěvatelovo členství ukončeno Depositphotos v souladu s podmínkami Členské dohody, považuje se takové ukončení za dostatečné upozornění a implicitní ukončení platnosti této smlouvy.

  V případě ukončení uvádí Depositphotos následující:

  • Všechny nahrané soubory Přispěvatele by měli být z Webových stránek odstraněny ve lhůtě 30. (třiceti) dní ode dne ukončení;
  • Bez ohledu na skutečnost ukončení má Depositphotos právo a možnost pokračovat v licencování přijatých Souborů až do doby jejich stažení z vyhledávače Webových stránek;
  • Po uplynutí této smlouvy a po jejím ukončení, v souladu s ustanoveními a podmínkami této smlouvy, bude Depositphotos nadále platit Přispěvateli kompenzace za licence vydané Kupujícímu v průběhu přechodného období v souladu se všemi právy uvedenými v této smlouvě nebo vyžadovanými zákonem;
  • Pokud má Depositphotos dostatečný důvod k podezírání Přispěvatele z podvodných aktivit, vyhrazuje si Depositphotos právo ukončit dohodu, zastavit připadající kompenzace Přispěvateli za vydané licence, smazat účet /nebo vyvlastnit/, zmrazit veškeré platby za kompenzace Přispěvateli.
  14. OMEZENÍ ZÁVAZKŮ

  Přispěvatel chápe a přebírá plnou odpovědnost a riziko jakéhokoliv druhu při používání Webových stránek a/nebo služeb Webových stránek.

  Depositphotos, její zaměstnanci, ředitelé, Partneři, akcionáři a zástupci nenesou odpovědnost za selhání všeho druhu nebo narušení funkčnosti webových stránek vedoucích ke ztrátě obchodních informací, zisku nebo jiné finanční ztráty ze strany Přispěvatele nebo Kupujícího.

  V jakémkoliv případě a v souladu s podmínkami této smlouvy nebo v důsledku používání těchto Webových stránek jako celku nebo jejich částí či zdrojů jakýmkoliv způsobem, je celková výše závazku Depositphotos omezena na vyrovnání, kterou Depositphotos obdržela za Soubory označené jako předmět reklamace, ale v žádném případě není finanční částka tohoto vyrovnání vyšší než ekvivalent 1.000 Dolarů (jeden tisíc amerických dolarů).

  15. PLATNÉ ZÁKONY

  Webové stránky jsou provozovány, řízeny a kontrolovány společností Depositphotos Inc. Z Floridy, USA. Webové stránky jsou dostupné k užívání po celém světě.

  Vzhledem k tomu, že regulační rámce zemí mají své vlastní zákony a předpisy, které se mohou lišit od zákonů platných ve státě Florida, USA, souhlasí dodavatel s tím, že tato smlouva se řídí zákony platnými ve státě Florida, USA.

  Tato dohoda nespadá pod jurisdikci Úmluvy OSN o mezinárodních obchodních smlouvách.

  16. KONTAKTY

  V případě jakýchkoliv otázek týkajících se ustanovení tohoto dokumentu se prosím obraťte na Depositphotos, buď za pomocí formuláře, nebo kontaktních informací uvedených na stránce Kontaktujte nás.

  17. POTVRZENÍ

  PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY PŘISPĚVATEL POTVRZUJE, ŽE ON/ONA PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ VŠEMU A MĚL MOŽNOST VYHLEDAT NEZÁVISLÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PŘED ODSOUHLASENÍM.

  V SOUVISLOSTI S TÍM, ŽE DEPOSITPHOTOS SOUHLASÍ BÝT PŘISPĚVATELOVÝM EXKLUZÍVNÍM ČI NEEXKLUZIVNÍM ZÁSTUPCEM A S POSKYTOVÁNÍM A ZAJIŠŤOVÁNÍM PRODEJE A DODÁVÁNÍ LICENCÍ, SOUHLASÍ PŘISPĚVATEL S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

  PŘISPĚVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE JDE O ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ MEZI PŘISPĚVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ, A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI PŘISPĚVATELEM A DEPOSITPHOTOS, TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

  Upozornění: původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: