Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Subscription Agreement
 • SMLOUVA O PŘEDPLATNÉM

  Tento dokument definuje práva a povinnosti Kupujících při použití některého z obvyklých plánů předplatného poskytovaného společností Depositphotos (dále jen „Stránky“). Souhlasem s tímto dokumentem potvrzujete své svolení s podmínkami a akceptujete, ať už Vaším jménem či jménem Vaší organizace, vlastnění patřičného účtu. V případě přijetí podmínek této smlouvy jménem organizace potvrzuje uživatel a garantuje, že má plnou moc a právo k uzavření této dohody. Pokud uživatel toto právo nemá nebo nesouhlasí s podmínkami této smlouvy, neměl by používat tyto předplatitelské plány.

  1. DEFINICE BĚŽNÉHO PŘEDPLATITELSKÉHO PLÁNU A INFORMACE O NĚM

  Běžný Předplatitelský plán (dále jen „Předplatné“) je obvyklou metodou nákupu souborů na stránkách pomocí platby předem. V souladu s podmínkami určitého Předplatitelského plánu může osoba, která je registrovaná u Depositphotos a má platný účet Kupujícího (dále jen Uživatel), stahovat stanovené množství souborů za den do doby konce platnosti tohoto Předplatného. Nevyužitá stažení se nepřevádějí do druhého dne, nehromadí se a nedají se ani zpětně nárokovat.

  Rozměry souborů dostupných ke stahování v Předplatném nejsou omezeny: Uživatel si může stáhnout vektorový soubor či soubor ve formátu JPG v libovolné velikosti. Denní limit určuje pouze počet souborů, které je možné stáhnout za jeden den a neomezuje uživatele na konkrétní typ nebo formát souboru.

  Předplatné se automaticky obnovuje a účtuje se Uživateli před posledním dnem jeho obnovení, pokud ovšem Uživatel výslovně neukončí toto automatické obnovení Předplatného.

  Bez ohledu na to, kde se Uživatel fyzicky nachází, je den aktivace předplatného prvním dnem funkčnosti Předplatného a automaticky se obnovuje po 24. hodinách.

  Počet stažení které máte k dispozici, je určen produktem, který si zakoupíte. Pro účely těchto smluvních podmínek je den definován jako doba dvaceti čtyř (24) hodin počínaje časem, kdy byl váš produkt zakoupen. Měsíc je definován jako třicet (30) po sobě jdoucích dnů počínaje a včetně dne, kdy jste zakoupili svůj produkt.

  Máte-li slevu, můžete ji využít u pokladny. Sleva se vztahuje pouze na váš první jednotlivý nákup. Sleva se nevztahuje na automatické obnovení. Promo kód je platný pouze pro jedno použití. Slevu nelze kombinovat s jinými nabídkami nebo slevami a nejsou povoleny žádné úpravy na předchozí nákupy.

  2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

  Aby mohl Uživatel uplatňovat Předplatné, musí zvolit jeho konkrétní plán přes odkazy na stránce „Nabídka Kupujícího“ ≥ stránka „Předplatné“ a odsouhlasit platby v jedné z nabízených možností. Zakoupením Předplatného Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s aktuálním zněním této smlouvy a souhlasí s podmínkami a omezeními uvedenými v ní.

  3. PRODLOUŽENÍ LICENCE

  Přijetím podmínek této smlouvy Uživatel souhlasí, že po uzavření termínu obnovení Předplatného se bude Předplatné automaticky obnovovat ve stejném plánu, který je platný v okamžiku nového obnovení.

  Platba za Předplatné bude automaticky odečítána z účtu Uživatele.

  Pokud si uživatel přeje zastavit automatické obnovování Předplatného, musí se přihlásit na stránky před termínem dalšího obnovení Předplatného, a to přes odkaz „Nákupní menu“ ≥ „Plán předplatného“ ≥ „Mé předplatné“ ≥ „Možnosti“ ≥ „Vypnout/Zapnout“ a dále postupovat podle pokynů pro zrušení stávajícího obnovitelného Předplatného a zastavení opakující se platby z Uživatelského účtu.

  Důležité upozornění: Depositphotos nebude vydávat žádná varování ohledně blížícího se přenastavení jakýmkoliv způsobem oznámení (emailem, poštou, telefonicky, faxem apod.) pokud jde o blížící se termín obnovení Předplatného a nebude nést zodpovědnost za zmeškání zrušení jeho obnovení. Přijetím této smlouvy potvrzujete, že jste pochopily všechny její podmínky a máte v úmyslu je plnit.

  Pokud je Uživatelem automatické obnovování Předplatného zrušeno, bude ukončeno na konci termínu svého obnovení.

  4.  POUŽITÍ SOUBORŮ PŘI BĚŽNÉM PŘEDPLATNÉM

  Běžný Předplatitelský plán umožňuje stahovat vektorové soubory a obrázky JPG všech dostupných velikostí. Zakoupením Předplatného Uživatel souhlasí používat a ukládat tyto soubory v souladu s podmínkami Standartní licenční smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu mezi podrobnostmi této smlouvy o Předplatném a Standartní licenční smlouvy jsou údaje uvedené ve Standartní licenční smlouvě dominantní a platné.

  Uživatel má právo svobodně pohybovat se souborem (nebo soubory v něm obsaženými) pouze fyzicky, kopie však může archivovat pouze pro záložní účely. Soubor stažený ze stránek může být Uživatelem použit pro reklamní nebo podobné účely povolené Standartní licencí.

  Povolené užití:

  • tisky, plakáty a další reprodukce pro osobní potřebu, reklamní a propagační použití zahrnující tištěné materiály, obaly výrobků, prezentace, filmové a video prezentace, reklamní spoty, katalogy, brožury, propagační pohlednice a blahopřání (za předpokladu, že nejsou určeny k dalšímu prodeji, licenci nebo distribuci);
  • použití v tištěných médiích, jako jsou knihy, obaly knih, časopisy, noviny, úvodníky, newslettery a videa, rozhlas a divadelní představení;
  • online nebo elektronické publikace, včetně webových stránek (pouze však v případě, že rozlišení souboru je nižší nebo 1024 x 768 pixelů); a
  • jakékoliv jiné použití, které je písemně schválené společností Depositphotos.

  Jsou-li zde pochybnosti či otázky týkající se povolení užití u konkrétního souboru, měl by Kupující neprodleně kontaktovat Podporu Depositphotos.

  Nepovolené užití:

  • Použití souboru nebo jeho části v designu určeném k prodeji, včetně designu šablon pro aplikace, weby, elektronické pohlednice, vizitky, brožury apod., bez ohledu na způsob jejich distribuce a prodeje (včetně online);
  • Použití souboru nebo jeho části na produkty určené k prodeji, jako jsou trička, hrnečky, plakáty, apod. nebo na místech jejich prodeje nebo k propagaci těchto výrobků;
  • Použití souboru nebo jeho části jako součást obchodní značky nebo obchodního značení (zcela nebo zčásti), název firmy, logo, nebo na obchodní název výrobku;
  • Použití souboru pro tvorbu plakátů nebo jiných tištěných výrobků určených k prodeji, dalšímu prodeji, licencování či distribuci jinými prostředky za účelem obohacení se;
  • Použití souboru při výrobě všech produktů, jejichž užití bude mít za následek opakované použití a distribuci souboru (například použití při tvorbě webových šablon a webových pohlednic) nebo jinak dá třetí straně přístup k němu, pro jejich vlastní potřebu a reprodukování;
  • Použití souboru za účelem, který může být společností Depositphotos považován (v rámci zákonných mezí) za neslušné, zlehčující, trestní, nemorální, urážlivé apod., nebo pro účel, který by mohl mít negativní dopad na pověst či majetek osoby zachycené na obrazovém souboru;
  • Používání, ukazování nebo umísťování souborů, které:
   • Znamenají schvalování či doporučování výrobků či služeb určitého podniku nebo obchodní značky;
   • Zobrazují osobu / model v potencionálně nebo přímo urážejícím, obscénním nebo provokativním aspektem. Mezi to patří soubory s tématikou sociální, sexuální, náboženskou či jinak preferenční, tematikou fyzického a duševního zdraví, preference či zneužití drog, nikotinu, alkoholu a další.
  • Change, recompilation, or deletion of program code contained in the file;
  • Vymazání ochranné známky s uvedením vlastnictví, práv a autorského práva, stejně jako příbuzných práv bez ohledu na jejich umístění v souboru;
  • Předání licence, přenos a distribuce souborů, vzhledem k předepsaným právům a v rámci této smlouvy;
  • Umístění, instalování či užití souborů ve více než jednom místě současně či poskytnutí přístupu k souboru skrze interní síť ostatním;
  • Použití souboru takovým způsobem, který umožňuje stahování, přenos, distribuci nebo jiné způsoby změny či výměny souboru (včetně, nikoliv však pouze skrze přenosná paměťová zařízení);
  • Použití editovaných souborů bez uvedení údajů kreditu „©Depositphotos/jméno autora“ nebo
  • Reprodukovat soubor osobně nebo společně s třetí stranou v množství převyšujícím 500.000 bez získání příslušné Rozšířené licence. Pokud taková situace nastane, bude Kupující povinen zaplatit 0.01 dolarů jako náhradu za každou další reprodukovanou kopii. Toto omezení se nevztahuje na použití souboru v rámci novin, časopisů, internetové reklamy, stejně tak na vysílání v Televizi, Internetu či na divadelní představení.
  5. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Podpisem této smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas s přijetím podmínek obsažených v této smlouvě a souhlasí s tím, že bude vázán jejím zněním a omezeními stanovenými v této smlouvě.

  Nevymáhání plnění všech ustanovení této smlouvy ze strany Depositphotos nebo přidružených smluv nebude a nesmí být považováno za vzdání se svých práv a podmínek a nevylučuje prosazování jakéhokoliv jiného ustanovení společností Depositphotos.

  Tato smlouva je určena Uživatelům a rovněž se rozšiřuje na jejich vykonavatele, zaměstnavatele a právní zástupce, přičemž jim nesmí být předána bez předchozího písemného souhlasu ze strany Depositphotos.

  6. KONTAKTNÍ INFORMACE

  V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ustanoveními v tomto dokumentu kontaktujte prosím Depositphotos pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

  Konkaktní informace:

  e-mail:  support@depositphotos.com.

  Nebo použijte odkaz: Kontaktujte nás.

  7. POTVRZENÍ

  PŘIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ DEPOSITPHOTOS UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: