Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Smlouva Referral
 • SMLOUVA REFERRAL

  Tato smlouva Referral („Smlouva“) zahrnuje všechny okolnosti a podmínky, které se vztahují na Vaši účast jako Uživatele za účelem přilákání nových návštěvníků („Postoupení“, tj. přispěvatelé a / nebo kupující) na stránky Depositphotos („Stránky“) za finanční odměnu v rámci Programu Referral u Depositphotos. Dohoda je přílohou k Členské dohodě, Dodavatelským smlouvám a Uživatelským podmínkám, stejně jako ke všem dalším smlouvám mezi Vámi jako Uživatelem a společností Depositphotos. Pokud jsou odstavce a ustanovení Smlouvy v rozporu s Členskou dohodou či Uživatelskými podmínkami, ustanovení Partnerského programu mají přednostní právo.

  Uživatel bere na vědomí, že má právo účastnit se programu Referral poté, co přistoupí na podmínky a omezení této dohody. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami této smlouvy, má zakázáno účastnit se programu Referral (užívat odkazy Postoupení či bannery a dostávat finanční odměnu za získávání nových zákazníků). Nepřijetí této smlouvy nemá vliv na ostatní platné smlouvy a Uživatelské podmínky navrhované společností Depositphotos. Uživatel získá oprávnění k programu Referral pouze za předpokladu souhlasu s podmínkami platnými pro tuto smlouvu.

  Depositphotos má výluční pravomoc přezkoumat a změnit stávající smlouvu kdykoliv bez předchozího upozornění Uživatele a uveřejnit její poslední znění na webu. Uživatel souhlasí s tím, že s cílem získat aktuální verzi týkající se pravidel tohoto programu, bude sledovat tuto smlouvu na stránkách pravidelně. Jakékoliv použití prostředků programu (odkazy, bannery apod.) znamená automaticky, že uživatel souhlasí s novými podmínkami ve smlouvě. Pokud z jakéhokoliv důvodu uživatel dále neakceptuje pravidla programu, souhlasí s ukončením veškerých svých aktivit a účasti v tomto programu.

  1. PRAVIDLA A PODMÍNKY PROGRAMU REFERRAL

  V případě že je nový uživatel („Partner“) registrován jako Postoupený, musí být splněny následující technické podmínky:

  • Partner musí přijít na webové stránky prostřednictvím Referenčního odkazu (bez ohledu na to, zda je odkaz umístěn na webových stránkách, prostřednictvím emailu, banneru nebo odkazu, nebo zkopírován do prohlížeče manuálně);
  • Nová partnerská registrace musí být provedena nejpozději do sedmdesáti dvou (72) hodin po Partnerově původní návštěvě skrze Referenční odkaz;
  • Počítač nového Partnera musí mít aktivní funkci Cookies (nesmějí být například neaktivní v době mezi uživatelovým příchodem na stránky a časem registrace).

  V případě, že jsou tyto technické požadavky splněny a nový Partner se dostane a zaregistruje na stránky přes odkaz od Uživatele, bude Partner zaznamenán v databázi Depositphotos jako Uživatelův Postoupený a bude zahrnut do Partnerovy statistiky Postoupených za účelem sledování míst užívání stránek a výpočtu finanční odměny.

  2. ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ UŽIVATELEM

  Uživatel, který přiláká nové Postoupené, bude odměněn podle popisu na této stránce: http://depositphotos.com/referral.html.

  3. POSTUP PŘI PLATBĚ ODMĚN

  Všechny odměny v Partnerském programu se automaticky přiřazují na účet Uživatele coby Přispěvatele a může být vyzvednut na základě standartních postupů, pokud je zůstatek 50 dolarů a vyšší.

  4. ZAKÁZANÁ ČINNOST

  Depositphotos nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv činnost, kterou uživatel provádí s bannery, logy, odkazy a ostatními částmi designu a duševního vlastnictví těchto stránek.

  Jako člen programu Referral Uživatel potvrzuje a garantuje, že se za žádných okolností nebude představovat jako zaměstnanec, manažer, konzultant či dodavatel Depositphotos a nebude provádět žádné akce, které by mohli odkazovat na jejich vykonávání vlastními zaměstnanci, manažery, konzultanty či dodavateli Depositphotos.

  Uživatel souhlasí a chápe, že svým souhlasem s touto smlouvou a účasti v programu Referral není v žádném případě ve vztahu zaměstnanec / zaměstnavatel, v partnerství nebo jiném pracovně smluvním uspořádání mezi ním a společností Depositphotos, kromě výslovných podmínek uvedených v této smlouvě.

  Uživatel rovněž potvrzuje a souhlasí, že nebude zadávat značku Depositphotos pro vyhledávače a v kontextové reklamě; jakékoliv obchodní značky vlastněné Depositphotos je zakázáno používat pro placené kampaně ve vyhledávacích sítích, a to jak v klíčových slovech, tak v reklamních kopiích.

  5. POSTUP ÚHRADY

  Uživatel se zavazuje zaplatit a odškodnit, chránit a obhajovat Depositphotos (její vedení, zaměstnance, akcionáře, partnery, pobočky atd.) proti jakýmkoliv nárokům na odpovědnost, ztrátám a nákladům (včetně nákladů právního zastoupení klientské báze advokátem) jako důsledek známého či neznámého porušení podmínek této smlouvy.

  Depositphotos si vyhrazuje právo převzít kontrolu na obranu jakékoliv záležitosti nebo požadovat kompenzaci či odškodnění po Uživateli v jeho neprospěch. V případě takového nároku Uživatel souhlasí, že bude s Depositphotos spolupracovat.

  6. ROZHODNÉ PRÁVO

  Stránky jsou provozovány, řízeny a kontrolovány společností Depositphotos s hlavním sídlem ve státě Florida, USA. Stránky jsou přístupné pro použití v jakékoliv zemi na světě. Jelikož všechny regulační systémy zemí mají jedinečné zákony s jim podřízenými akty, které se mohou lišit od zákonů ve státě Florida, vstupem na stránky uživatel souhlasí s tím, že tato Členská dohoda se řídí zákony Florida, USA. Tato dohoda není řízena Úmluvou OSN o mezinárodních smlouvách.

  Uživatel souhlasí s poskytováním služeb a s postupem doručování všech nezbytných upozornění na jeho poštovní adresu uvedenou jím při registraci na stránky. Uživatel souhlasí upustit od:

  • Všech práv, která by mohl/mohla mít v procesu nebo výsledku u soudu za účasti poroty;
  • Účasti či pořádání jakékoliv kolektivní žaloby proti Depositphotos v souvislosti s činností stránek, ustanoveními této dohody nebo jakékoliv dohody v tomto dokumentu.

  Veškeré konflikty, které vzniknou v souvislosti s uvedením této dohody v platnost, včetně a bez omezení její interpretace, provedení, nebo použití řádu, narušení a realizace se předloží k smírčímu řízení ve státě Florida, USA. Pokud některá z ustanovení této dohody nemohou být zcela nebo z části realizovány na území určitého státu a strany nejsou schopny dospět k dohodě, musí se záležitost vyřešit soudní cestou.

  Pokud je Depositphotos povinna jít do nearbitrážního soudu kvůli vybírání jakýchkoliv splatných poplatků nebo kvůli prosazování svých práv, uživatel se zavazuje uhradit Depositphotos všechny výdaje a poplatky v případě, že Depositphotos soud vyhraje.

  7. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Uživatel potvrzuje, že kromě podmínek této dohody se seznámil také s Uživatelskými podmínkami a dalšími dohodami uvedenými v této dohodě a souhlasí s omezeními, které ukládá.

  Absence v souvislosti s činností prováděnou Depositphotos pro organizování či kontrolu přesné realizace ustanovení této nebo přidružených dohod není a nemůže být vykládána jako vzdání se práva a ustanovení.

  8. KONTAKTNÍ INFORMACE

  V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ustanoveními v tomto dokumentu kontaktujte prosím Depositphotos pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

  Konkaktní informace:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Nebo použijte odkaz: Kontaktujte nás.

  9. POTVRZENÍ

  PŘIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ DEPOSITPHOTOS UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: