Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Členská smlouva
 • ČLENSKÁ DOHODA

  Právo na přístup a užití stránek je poskytováno společností Depositphotos tehdy, přijme-li uživatel všechna ustanovení, pravidla a výhrady Členské dohody a rovněž Uživatelské podmínky. Pokud z jakéhokoliv důvodu uživatel nesouhlasí s těmito ustanoveními a nepřijme podmínky Členské dohody, nesmí vstoupit do webových stránek a používat jejich zdroje. V případě, že existuje rozpor mezi údaji této Členské smlouvy a Podmínkami používaní, údaje uvedené v této Členské smlouvě by měli být brány jako dominantní a platné.

  Depositphotos si vyhrazuje právo provádět změny, doplňky, opravy a úpravy v Členské smlouvě kdykoli, v rámci samostatných částí nebo celku. Tyto změny jsou legitimní a účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Pokud uživatel po této změně se stránkou nadále spolupracuje, bere tyto změny na vědomí a souhlasí s nimi. Pokud uživatel nemůže dále spolupracovat se stránkou v souladu s pravidly a podmínkami uvedenými níže, měl/a by okamžitě přestat stránky a jejich materiály používat.

  1. PRÁCE S MATERIÁLY STRÁNEK

  Stránky jsou zdrojem, který obsahuje obrázky, informace, software, ilustrace, fotografie a podobné materiály, které jsou předmětem autorských práv, ochranné známky či servisní značky, nebo které spadají do působnosti jiných identických či příbuzných práv Depositphotos, jeho poboček a přidružených společností, nebo do působnosti jakýchkoli jiných třetích osob, včetně ostatních uživatelů stránek.

  Uživatel nemá právo předávat, prodávat, publikovat, přesouvat, reprodukovat, nebo vytvářet změněná či přepracovaná díla, nebo použít obsah stránek žádným podobným způsobem, částečně ani v celku. Výjimka se vztahuje na případy, kdy je toto povolení jasně a jednoznačně uvedeno v této Členské smlouvě nebo v jiné smlouvě nabývající účinnosti v okamžiku počátku používání těchto stránek (např. Standardní a rozšířená licenční smlouva).

  Materiály prezentované na stránkách jsou poskytovány členy Depositphotos v rámci Výhradních a nevýhradních dodacích smluv. (Podmínky pro toto dodávání jsou k přezkoumání v odpovídající části ve Standardních a Rozšířených licenčních smlouvách). V souladu s podmínkami dodacích smluv má uživatel možnost a právo nahrát nebo jiným způsobem umístit na stránky materiály, které jsou výhradně jeho / jejím majetkem. Uživatel má možnost a právo stahovat materiály, které jsou zcela v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o standardní a rozšířená a této Členské dohodě.

  Jakmile uživatel zakoupí obrázek, zůstává mu k dispozici ke stažení po dobu jednoho roku po jeho zaplacení. Během této doby jej může uživatel stáhnout tolikrát, kolikrát je potřeba bez jakéhokoliv doplatku, v nákupním menu - Zakoupené soubory.

  2. PŘÍSTUPOVÁ HESLA

  Uživatel potvrzuje svůj souhlas s tím, že proces uživatelské identifikace se provádí za účelem poskytnutí přístupu k jeho profilu a operací upravujících přístup k obsahu stránek. Uživatelské jméno (login) a heslo, které si uživatel zvolí, jsou důvěrné informace. Uživatel si uvědomuje nutnost zákazu zveřejňování těchto informací a slibuje udržet je v tajnosti a nevyzrazovat, předávat, nebo nabízet osobní přístupové údaje třetí straně bez zřejmého písemného souhlasu Depositphotos.

  Uživatel potvrzuje svůj souhlas s tím, že jako vlastník přístupového jména a hesla nese odpovědnost za každý přístup k obsahu stránek pomocí zvoleného přihlašovacího jména a hesla. Uživatel je také informován a souhlasí s tím, že Depositphotos jej automaticky přijme a uzná jeho přihlašovací jméno a heslo jako důkaz a zřejmé stvrzení skutečnosti, že to byl uživatel, který získal přístup k obsahu stránek. Uživatel si uvědomuje, že přihlašovací jméno a heslo jsou jedinečné symboly, přestože Depositphotos nepředepisuje zvláštní požadavky na jejich obsah a kvalitu.

  3. ZÁSADY CHOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH

  Uživatel potvrzuje, že nemá v úmyslu použít materiály ze stránek k nezákonným či jinak nepovoleným účelům. Uživatel souhlasí s tím, aby se zabránilo použití veškerých materiálů získaných z těchto stránek nevhodným způsobem, zejména (nikoliv však pouze):

  • Zneužívání, vyhrožování, stopování, nebo porušování práva na ochranu údajů třetích osob, nebo dalších uživatelů stránek;
  • Umísťování, nahrávání, publikování, zobrazování, či distribuce materiálů skandální nebo hanlivé povahy, včetně nemravných, neslušných, hrubých nebo nezákonných souborů a jiných materiálů;
  • Sdílení, přeposílání, nahrávání nebo jakákoliv další distribuce, spolupráce nebo spoluúčast na distribuci souborů nebo jejich částí programového kódu, který je součástí, obsahem nebo se skládá z částí softwaru či jiných souborů nacházejících se pod ochranou duševního vlastnictví nebo ochranné značky či jakékoliv jiné přidružené ochrany (včetně práva o zachování důvěrnosti), vyjma případů, kde uživatel vlastní či spravuje výše uvedená práva, či je k tomu oprávněn;
  • Sdílení, přeposílání, nahrávaní nebo jakýkoli jiný způsob distribuce, spolupráce nebo účasti na distribuci souborů nebo částí jejich programového kódu, které obsahují škodlivý software (jako např. viry), které mohou vést k narušení nebo úplnému selhání správné činnosti softwaru nebo hardwaru na jiných počítačích;
  • Mazání, čištění, řezání nebo jiné způsoby zatajování jakéhokoli autorského přisuzování, označení, identifikací nebo právních oznámení ve všech souborech nahraných nebo stáhnutých uživatelem;
  • Padělání nebo napodobování údajů originálních zdrojů všech materiálů, které jsou k dispozici na stránkách;
  • Reklama a prodej zboží nebo služeb všeho druhu, a také umístění kterékoliv informace na stránkách bez jakéhokoli vztahu k zaměření zdrojů stránek (jako jsou průzkumy, reklamy, nebo spamovací korespondence);
  • Stahování nebo ukládání jakýchkoliv souborů, programů nebo obrázků na stránky, pokud uživatel ví, že jsou protiprávní a nemohou nebo nesmí být zákonně šířeny;
  • Použití jakýchkoli možností stránek, včetně (ale nejen) korespondence s ostatními členy stránek, k reklamním účelům, šíření odkazů, propagování obrázků, zboží, služeb nebo činností, ať už jsou spojeny se stránkami či nikoliv;
  • Použití jakékoliv informace získané z těchto stránek, nebo jejich pomocí stránek pro tvorbu softwaru, zdrojů, nebo programů, které jsou přímá či nepřímá konkurence s činnostmi Depositphotos.

  Uživatel souhlasí s tím, že komunikace v rámci blogů je otevřená a veřejná. Dále souhlasí, že komunikace jak mezi návštěvníky vzájemně, tak mezi návštěvníky a třetími stranami, jakož i materiály a obsah předložený na těchto stránkách nejsou oficiálně schváleny Depositphotos a žádné materiály, či informace, které jsou na stránkách umístěné trvale nebo dočasně se nepovažují za prozkoumané, prohlédnuté nebo schválené společností Depositphotos. Jak je uvedeno níže, Depositphotos má právo a pravomoc odstranit jakýkoli materiál kdykoliv, bez upozornění autorů, držitelů licencí nebo vlastníků materiálu.

  Uživatel souhlasí s tím, že upustí od používání stránek takovým způsobem, který by mohl vést k jejímu poškození, provozním potížím nebo jiným negativním výsledkům pro ostatní uživatele stránek. Uživatel také souhlasí s tím, že nebude v rozporu s jinými uživateli Depositphotos a také bez povolení nenahlédne do jejich záznamů. Uživatel souhlasí s přístupem k materiálům stránek v souladu s pravidly a postupy stránek.

  4. SPRÁVA STRÁNEK

  Depositphotos nekontroluje všechny nahrané dokumenty a informační výměny prováděné na stránkách a není za tyto výměny a komunikaci odpovědná. Přesto má Depositphotos právo přesouvat, mazat, odmítnout zveřejnit nebo upravit jakoukoliv textovou zprávu či materiál, které považuje za porušení nebo pravděpodobné porušení této smlouvy, porušení práva na soukromé či duševní vlastnictví, nebo obdobných práv u třetích osob. Přispěvatel se zavazuje ke vzdání se nároků na všechny provize vyplácené za příslušný materiál.

  Depositphotos má právo, ale ne povinnost opravit chyby v materiálech ke své vlastní spokojenosti.

  Depositphotos respektuje duševní vlastnictví třetích osob a žádá své uživatele, aby se chovali stejně. Pokud má uživatel důvod se domnívat, že jeho / její práce byla zkopírována v rozporu s autorskými právy, nebo jeho / její práva duševního vlastnictví byla přímo či nepřímo porušena, měl by uživatel uvědomit Depositphotos žádostí nebo oznámením takového porušení v souladu se způsobem uvedeným v Uživatelských podmínkách.

  Přijetím této smlouvy bere uživatel na vědomí a souhlasí se zasíláním elektronických zpráv a oznámení od Depositphotos. Uživatel může kdykoliv zakázat zasílání těchto zpráv přes svůj soukromý profil.

  5. DŮVĚRNÉ INFORMACE

  V souladu s cíli této smlouvy by měl být pojem "Důvěrné informace" chápán jako veškeré dokumenty, software, data, informace nebo materiály týkající se procesu řízení Depositphotos, jeho podnikání, zaměstnanců, členů, přidružených společností, držitelů licencí a jejich poskytovatelů, nebo takové dokumenty, které jsou jasně definovány jako důvěrné, včetně (ale nejen) designu, obchodních procesů, obchodních modelů, cen, vývoje modelů a strategií, výzkumů, know-how, vývoje školení, obchodního tajemství, personálu, metodiky, klientů, obsahu stránek patřících jiným osobám, a jiného duševního vlastnictví.

  Uživatel si uvědomuje, že důvěrné informace nemůže sdělovat třetím osobám bez jasného písemného souhlasu Depositphotos a jejích poskytovatelů licencí nebo použít jinak, s výjimkou případů stanovených zákonem nebo přímo uvedených v rámci této dohody.

  6. ODŠKODNĚNÍ

  Uživatel se zavazuje k zaplacení a odškodnění, k ochraně a stranění společnosti Depositphotos (jeho managementu, zaměstnanců, akcionářů, partnerů, pobočky apod.) před jakýmikoli nároky, odpovědností, ztrátami a náklady (včetně poplatků za právní zastoupení klientské báze advokátem), vzniklé v následujících případech:

  • Účelné nebo příležitostné použití těchto stránek a / nebo jejich materiálů učiněné pomocí přihlášení přes uživatele, bez ohledu na to, kdo zadal povolení;
  • Veškerá korespondence uživatele nebo stahování jakéhokoliv materiálu pomocí přihlášení přes uživatele;
  • Jakékoliv porušení podmínek a ustanovení této smlouvy uživatelem.

  Depositphotos si vyhrazuje právo převzít kontrolu a obhajobu jakéhokoli materiálu nebo požadovat náhradu škody ze strany uživatele nebo odškodnění. Uživatel souhlasí, že bude spolupracovat s obranou Depositphotos v případě takového nároku.

  7. PODMÍNKY, DŮVODY A ZÁSADY ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

  Tato členská dohoda je platná až do okamžiku jejího ukončení. Za účelem ukončení dohody musí uživatel odeslat zprávu pomocí na stránkách umístěnéh  Kontaktního formuláře, nebo jinou vhodnou písemnou formou, která uživatele identifikuje informovat Depositphotos o jeho záměru, že má přání vypovědět dohodu. Depositphotos si vyhrazuje právo dle svého uvážení pozastavit, ukončit nebo omezit práva uživatele na přístup k celému obsahu nebo jeho části a ke zdrojům stránek kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez důkazů či předchozích oznámení.

  Depositphotos má možnost a právo pozastavit, ukončit nebo změnit jakoukoliv část stránek nebo stránek jako celku, její funkce, zdroje či databáze bez předchozího oznámení nebo dalších závazků.

  Depositphotos si také vyhrazuje právo pozastavit, nebo úplně zrušit přístup uživatele stránek v případě absence jeho činnosti po delší dobu, což může být interpretováno jako neschopnost uživatele získat přístup k materiálům stránek.

  Ukončení Členské dohody neznamená automatické osvobození od odpovědnosti a povinnosti uhradit dluhy společnosti Depositphotos  v souladu s ustanoveními této dohody nebo od jiných závazků uživatele, a to jsou: nepoužívání webových materiálů nebo jiných obsahů předložených v rámci jejich zdrojů jiným způsobem, než je povoleno s podmínkami a ustanoveními této dohody, které byli platné od okamžiku souhlasu s používáním. Tato dohoda bude ukončena bez odstranění nebo oslabení původního znění a bez omezení práv Depositphotos, při zachování a omezení odpovědnosti stanovené v původní smlouvě. Ochrana, omezení odpovědnosti a práva  zůstanou v platnosti i po skončení původní dohody.

  Po ukončení profilu uživatele a jeho/jejího přístupu k materiálům stránek potvrzuje uživatel svůj souhlas s propadnutím všech zbývajících kreditů na jeho účtu.

  8. ODVOLÁNÍ

  Obsah stránek a stránky samotné jsou nabízené k prohlížení a používání bez jakéhokoliv ovlivňování ze strany držitelů těchto stránek (s výjimkou pre-moderování), rovněž bez podmínek a záruk jakéhokoliv druhu, jak naznačovaných tak přímých. Tyto záruky zahrnují obchodní podmínky a záruky prodejnosti. Depositphotos nezaručuje, že obsah stránek a jejich provoz bude splňovat očekávání a požadavky uživatele, ani to, že proces jeho používání bude bez závad a nepřerušený z jakéhokoliv důvodu. Dephositphotos nezaručuje, že stránky či materiály zde dostupné ke stahování nebudou obsahovat kontaminaci (viry) nebo destruktivní funkce.

  9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  Uživatel potvrzuje, že chápe a přijímá odpovědnost a přebírá všechna rizika vyplívající z používání těchto stránek bez omezení.

  Depositphotos, jeho zaměstnanci,ředitelé, partneři, akcionáři a zástupci nenesou odpovědnost v případě selhání nebo jakéhokoliv způsobu vypnutí stránek i v případě, že vypnutí vede k finanční ztrátě, ztrátě informací, zisku nebo jiných práv pocházejících z části Členské dohody. To zahrnuje bez omezení, navigace na webu, užívání nebo přístup ke kterémukoliv ze souborů a práv na ně se vázajících i když bude Depositphotos varována, že k těmto ztrátám může dojít a to bez ohledu na to, zda je tento problém způsoben autorským právem, právem duševního vlastnictví, porušením předpisů, porušením zákona, nedbalostí, porušení smluvních povinností nebo jinou situací.

  V každém případě celková úhrnná odpovědnost Depositphotos spojená s využíváním těchto stránek, zcela nebo z části nesmí přesáhnout peněžní ekvivalent pět amerických dolarů ($10).

  Pokud účinné zákony a normální činnost neumožňují vyloučení odpovědnosti a omezení v plném rozsahu pro přímé a nepřímé škody, všechna výše uvedená omezení a vyloučení se nebudou vztahovat na uživatele. V případě, že nastane situace spadající do této pravomoci, bude závazek společnosti Depositphotos nebo některého z jejích zaměstnanců, ředitelů, akcionářů, partnerů, držitelů licencí nebo agentů omezen na maximální hodnotu povolenou zákonem.

  10. VĚK A ODPOVĚDNOST

  Uživatel potvrzuje a zaručuje, že dosáhl dostatečného věku pro vlastnění práv nezbytných k používání těchto stránek a je vázán zákonnými povinnostmi dostatečnými pro jakýkoliv závazek, který se může objevit v důsledku používání materiálů na těchto stránkách. Uživatel souhlasí nést plnou odpovědnost za všechny případy použití stránek bez rozdílu, stejně tak při použití jeho přihlašovacích údajů a hesla třetí osobou včetně nezletilých dětí žijících s ním.

  11. ROZHODNÉ PRÁVO

  Vstoupením do těchto stránek uživatel souhlasí s tím, že tato Členská smlouva se řídí zákony v New Yorku, USA. Platnost, výklad a prosazování této Členské smlouvy, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením této Členské smlouvy a související záležitosti se řídí vnitřními zákony státu New York (bez ohledu na volbu právní doktríny). Jakýkoliv právní úkon nebo řízení týkající se platnosti, výkladu a prosazování této Členské smlouvy, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením této smlouvy a související záležitosti, musí být podány výlučně státnímu nebo federálnímu soudu, který se nachází ve státě a oblasti New York. Všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a upuštěním od námitek k vhodnosti či pohodlí těchto míst. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se netýká ani jinak neovlivňuje tuto Členskou smlouvu.

  Uživatel souhlasí se službami a zasíláním všech nezbytných oznámení směřujících k němu/ní na poštovní adresu uvedenou jím/jí při registraci na stránkách. Uživatel souhlasí s upuštěním od:

  • Všech práv, které by on/ona mohl(a) mít na proces nebo výsledek před porotou;
  • Účasti či organizování jakéhokoliv kolektivního nároku vůči Depositphotos v souvislosti s pracovní náplní stránek, ustanovením této dohody, nebo jakékoliv dohody v tomto dokumentu.

  Pokud se Depositphotos zaváže jít do nearbitrárního soudu k získání jakýchkoli splatných poplatků či pro vymáhání svých práv,souhlasí usživatel souhlasí s uhrazením všech výdajů Depositphotos, plateb a poplatků v případě, že Depositphotos vyhraje.

  12. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Uživatel potvrzuje, že kromě podmínek této dohody se seznámil také s Uživatelskými podmínkami a dalšími dohodami uvedenými v této dohodě a souhlasí s omezeními, které ukládá.

  Absence v souvislosti s činností prováděnou Depositphotos pro organizování či kontrolu přesné realizace ustanovení této nebo přidružených dohod není a nemůže být vykládána jako vzdání se práva a ustanovení.

  13. KONTAKTNÍ INFORMACE

  V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ustanoveními v tomto dokumentu kontaktujte prosím Depositphotos pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

  Konkaktní informace:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Nebo použijte link: Kontaktujte nás.

  14. POTVRZENÍ

  PŘIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ DEPOSITPHOTOS UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.
  PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO ČLENSKÉ DOHODY UŽIVATEL TAKÉ POTVRZUJE, ŽE SE DOKONALE SEZNÁMIL SE VŠEMI OSTATNÍMI SOUVUSEJÍCÍMI DOHODAMI UVEDENÝMI NÍŽE, KTERÉ JSOU K NALEZENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A SOUHASÍ SE VŠEMI PODMÍNKAMI TĚCHTO DOHOD:

  V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL NESOUHLASÍ S PODMÍNKAMI JEDNÉ NEBO VÍCE VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ, MĚL BY PŘESTAT VYUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VLASTNOSTI STRÁNKY ŘÍDÍCÍ SE PODMÍNKAMI SOUČASNÉ DOHODY; UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH VLASTNOSTÍ UŽIVATEL IMPLICITNĚ SOUHLASÍ S JEJICH PODMÍNKAMI.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: