Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Licenční smlouva
 • LICENČNÍ SMLOUVA

  TENTO DOKUMENT STANOVUJE PODMÍNKY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BUDE DEPOSITPHOTOS, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, SDRUŽENÍ REALIZOVANÉ VE STÁTĚ FLORIDA V USA (“DEPOSITPHOTOS”), POSKYTOVAT SVÉ SLUŽBY A LICENČNÍ SOUBORY URČENÉ VÁM JAKO UŽIVATELŮM.

  TENTO DOKUMENT PŘEDKLÁDÁ SMLUVNÍ DOHODU MEZI VÁMI A DEPOSITPHOTOS. PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ TENTO DOKUMENT.

  V případě jakýchkoliv dotazů ohledně podmínek této dohody pošlete prosím email na: support@depositphotos.com.

  Nesouhlasíte-li s podmínkami této dohody, nevstupujte prosím do webových stránek (jak je definováno později) a nepoužívejte jejich služby (jak je definováno později). Tyto podmínky řídí Vaše používání webových stránek a služeb a Vaše povinnosti coby uživatele.

  Používáním těchto webových stránek a/nebo jejich služeb souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami této smlouvy. Depositphotos si vyhrazuje právo měnit čas od času v kteroukoliv dobu podmínky této smlouvy a uveřejnění těchto změn na webových stránkách. Tím, že budete pokračovat v jejich užívání a služeb následujících tyto změny, dáváte najevo, že se změnami souhlasíte bez ohledu na to, zda jste skutečně tyto změny zaznamenali. Doporučujeme Vám pravidelné sledování změn na webových stránkách.

  Termín „Uživatel“, který se zde používá, se odkazuje na Vás a jakýkoliv subjekt reprezentující Vás či Vaše povolené nástupce. Depositphotos, společnost s ručením omezeným, sdružení organizované ve státě Florida v USA („Depositphotos“) a Uživatel zde mohou být jmenovány také jako „Strany“ a každý za sebe jako „Strana“.

  PRÁVO/PATENTY

  VZHLEDEM K TOMU, že Depositphotos provozuje webové stránky umožňující uživatelům zveřejňovat své soubory na těchto stránkách a umožňující dalším uživatelům vlastnit oprávnění k licenci těchto souborů;

  VZHLEDEM K TOMU, že uživatel si přeje zajistit určitá licenční práva pro určité soubory umístěné na Depositphotos stránkách.

  PROTO TEDY NYNÍ, po dobrém uvážení, a potvrzení o dostatečnosti, která se tímto uznává, a s ohledem na body a vzájemné přísliby uvedené v tomto dokumentu se smluvní strany dohodly takto:

  1. DEFINICE

  Pro účely této dohody se významy k následujícím níže uvedeným pojmům stanovují takto:

  Webové stránky  jsou http://depositphotos.com a další webové stránky, pomocí kterých nabízí Depositphotos své služby (jak je zde uvedeno).

  Soubor  je jakýkoliv druh ilustrace, fotografie, videa, prezentované v elektronické podobě, které mohou být doprovázeny souvisejícími soubory, umístěné v archivu webových stránek a odtud běžně dostupné.

  Povolené odvozené dílo  je autorské dílo obsahující soubor, který byl dostatečně upraven jakožto jedinečné originální dílo, které dává přispěvateli právo být jeho vlastníkem a právo na autorskou ochranu v souladu se zákonem Spojených států za předpokladu, že tato autorská práce nebude Uživatelem uložena v žádné databance (včetně webových stránek Depositpotos).

  Služby  se rozumí služby poskytované Despositphotos, které umožňují uživatelům zveřejňovat na stránkách a ostatním uživatelům licencovat tyto soubory, rovněž všechny ostatní aktivity k tomuto přilehlé (zejména, nikoliv však pouze usnadňování komunikace a transakcí mezi majiteli souborů a autorských práv a uživateli).

  Poplatky  se rozumí licenční poplatky uvedené v tomto dokumentu.

  Uživatel  je subjekt uvedený a popsaný v prvním odstavci tohoto dokumentu.

  Přispěvatel  je vlastník souborů nebo jejich autorského práva, který přispívá těmito soubory do Knihovny souborů Depositphotos.

  Důvěrné informace  se rozumí informace, koncepty, data, know-how ať už ústního, vizuálního, elektronického hmotného nebo jiného charakteru, které se týkají služeb, obchodu, perspektivy podnikání společnosti Depositphotos a také stávajících či potencionálních postupů a služeb, včetně ale nejen, Seznamu uživatelů, Seznamu souborů, Seznamu přispěvatelů, obchodního tajemství, invence, technologie, designu, metod, know-how, show-how, systémů, softwarových programů, autorských děl, finančních záznamů a informací zahrnujících metody oceňování, seznamy zákazníků a informace, plány, návrhy, projekty a marketingové plány a strategie.


  2. UDĚLENÍ LICENCE

  S výhradou podmínek obsažených v tomto dokumentu uděluje Depositphotos Uživateli a Uživatel akceptuje neexkluzivní nepřenosné právo a sub-licenci k použití těch souborů, za které Uživatel zaplatil příslušný poplatek, bez časového omezení a to vše v souladu s podmínkami Standartními Rozšířenými licence (které mohou být čas od času pozměněny).

  Uživatel může vytvořit a použít Povolené odvozené dílo, ale pouze v souladu s podmínkami a omezeními zde uvedenými. Uživatel souhlasí, že nebude ukládat žádný soubor nebo Povolené odvozené dílo do žádné ze složek data banky nebo jiné databáze (včetně webových stránek Depositphotos).

  Uživatel přebírá plnou odpovědnost za užití souboru nebo Povoleného odvozeného díla. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že nebude používat soubory či Povolená odvozená díla, s výjimkou výslovně zde popsanou.

  3. VLASTNICKÁ PRÁVA

  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý soubor a jeho autorské právo jsou vlastnictvím přispěvatele tohoto souboru a není tedy majetkem Uživatele. Přispěvatelé si vyhrazují všechna práva, zákonný nárok a podíly na Souborech a Uživatel nesmí provádět žádnou akci, která by se přela s takovým právem a vlastnictvím.

  4. DŮVĚRNÉ INFORMACE

  Kromě výslovných práv udělených v této dohodě nesmí Uživatel použít nebo prozradit žádnou Důvěrnou informaci bez písemného souhlasu Depositphotos. Uživatel je povinen použít nejvyšší komerčně rozumnou míru opatření k ochraně Důvěrných informací a také zajištění toho, aby zaměstnanci a konzultanti s přístupem k těmto Důvěrným informacím měli písemnou smlouvu o nezveřejnění Důvěrných informací. Uživatel nese odpovědnost za jakékoliv porušení důvěrnosti ze strany jeho zaměstnanců a konzultantů. Na žádost Depositphotos musí Uživatel do patnácti (15) dnů buď vrátit, nebo zničit všechny originály i kopie jakýchkoliv Důvěrných informací a všech informací, nahrávek a souborů vytvořených z nich. Uživatel může odhalit pouze obecnou povahu, nikoliv však finanční podmínky této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Depostphotos. Nic z toho, co je zde uvedené, nebrání Uživateli zveřejnit zcela nebo částečně Důvěrné informace podle potřeby na základě zákonného požadavku vládního orgánu, nebo pokud je zveřejnění vyžadováno soudem, za předpokladu, že před jakýmkoliv takovým zveřejněním vyvine uživatel přiměřené úsilí k tomu aby:

  • neprodleně informoval společnost Depositphotos o této povinnosti a
  • plně spolupracoval s Depositphotos při ochraně proti takovému odhalení nebo získávání ochranného příkazu.

  Peněžní škody nebudou mít dostatečné odvolání, pokud budou porušeny odstavec č.4 nebo odstavec č.2 a 3 této smlouvy. Depositphotos má kromě jiných právních či spravedlivých opatření také nárok na zdržení se jednání nebo na jiné spravedlivé odškodnění proti takovýmto porušením bez nutnosti zveřejňovat jakýkoliv dluhopis.

  5. PLATBY

  Uživatel je povinen uhradit veškeré Poplatky v souladu s podmínkami stanovenými v Ceně stránek.

  Nedodrží-li Uživatel odstavec č.2 této smlouvy, který se týká omezeného množství reprodukcí bez získané Rozšířené licence, musí Uživatel písemně obeznámit Depositphotos, že překročil počet povolených reprodukcí. Toto oznámení musí Uživatel odeslat do deseti (10) dnů od překročení tohoto limitu. Oznámení musí obsahovat údaje o počtu reprodukcí, které překročily povolený měsíční limit. Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že překročí povolený limit reprodukcí, bude povinen uhradit kompenzační poplatek vypočítaný společností Depositphotos na základě tohoto přesahu a Uživatelova použití.

  6. NEZÁVYSLÁ KONTROLA

  Depositphotos má právo, při přiměřeném postupu písemného oznámení, mít nezávislého auditora k ověření Uživatelova dodržování této smlouvy. Uživatel je povinen učinit dostupné všechny příslušné účetní knihy a záznamy pro tuto kontrolu během běžné pracovní doby v Uživatelově místě podnikání. Každá tato kontrola bude vycházet z výdajů Depositphotos s výjimkou toho, pokud tato kontrola odhalí nedoplatek v kontrolovaném období vyšší než pět procent (5%) – v takovém případě platí úhrady za kontrolu Uživatel. Pokud kontrola odhalí jakýkoliv nedoplatek ze strany Uživatele, musí tento okamžitě uhradit platbu společnosti Depositphotos společně s jeho úroky.

  7. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

  Tato smlouva přichází do platnosti datem vydání a může být ukončena pouze, jak je uvedeno zde. Tato dohoda může být ukončena takto:

  • Uživatelem na základě oznámení společnosti Depositphotos;
  • společností Depositphotos neprodleně po porušení odstavce č. 2, 3, nebo 4 Uživatelem, nebo
  • kteroukoliv ze stran v případě, že jedna ze stran hrubě poruší ustanovení této smlouvy a tato strana neučiní nápravu do třiceti (30) dnů od doručení oznámení o takovém porušení od poškozené strany.

  Jestliže Uživatel ukončí tuto smlouvu v souladu s odstavcem č.7 (a), nebo pokud ukončí Depositphotos tuto smlouvu v souladu s odstavcem č. 7, (2) nebo (3), pak je Uživatel povinen zaplatit všechny dlužné částky podle stanovení uvedených zde. Po ukončení platnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, končí podle stanovení uvedených zde všechna práva, povinnosti a licence účastníků řízení, kromě těchto:

  • Uživatel je nadále odpovědný za vyúčtování všech plateb, poplatků a výloh společnosti Depositphotos, které vznikly před ukončením. Tyto vyúčtování nezanikají spolu s ukončením smlouvy, ale musí být okamžitě splatné (pokud není uvedeno dřívější datum) společně s datem ukončení smlouvy;
  • Uživatel nemá dále právo k užívání Souborů a bezprostředně po ukončení nebo uplynutí data vydání této zprávy je povinen zničit všechny originály i kopie všech Souborů a také důvěrné informace, které měl v držení a pod kontrolou a je povinen písemně potvrdit společnosti Depositphotos do deseti (10) dnů po ukončení smlouvy že učinil v souladu s odstavcem č. 7 (2), a s ustanoveními v odstavcích č. 3 (Vlastnická práva), 4 (Důvěrné informace), 8 (Odmítnutí záruky) 9 (Odškodnění) 10 (Omezení odpovědnosti) 11 (Soulad se zákony) 12 (Obecná ustanovení) a tento odstavec č. 7 potrvá v platnosti přes ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

  Depositphotos si vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení zrušit nebo změnit jakoukoliv licenci poskytovanou Uživateli, nebo vyměnit jakýkoliv Soubor podobným či alternativním souborem. V případě, že se tato výměna provádí po odeslání oznámení na poslední uvedenou emailovou adresu, bude licence souboru, který byl nahrazen, zrušena automaticky. Obnovená licence je aplikována na nahrazující Soubor(y). Uživatel souhlasí s tím, že přestane používat nahrazený Soubor(y) nebo Povolené odvozené dílo a že podnikne všechny potřebné kroky k ukončení jeho užití.

  8. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

  SOUBORY, INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY NEJSOU BEZCHYBNÉ A JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. DEPOSITPHOTOS TÍMTO ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYSLOVENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ŘEČENÉ ČI NAPSANÉ S OHLEDEM NA SOUBORY, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZÁKONNÝCH NÁROKŮ, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A VŠECHNY ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z BĚHU JEDNÁNÍ NEBO UŽÍVÁNÍ OBCHODU.

  9. ODŠKODNĚNÍ

  Uživatel souhlasí odškodnit a podpořit Depositphotos, její vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, ředitele, manažery, členy a přispěvatele, neodvolávající se proti jakékoliv ztrátě nebo odpovědnosti jakéhokoliv druhu vyplívající ze všech možných použití Souboru nebo Povoleného odvozeného díla Uživatelem nebo jinou stranou, která obdržela kopii souboru či Povoleného odvozeného díla od Uživatele. Uživatel dále souhlasí s tím, že uhradí společnosti Depositphotos všechny náklady a výdaje, které vzniknou při vymáhání plnění podmínek této smlouvy společností Depositphotos.

  10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DEPOSITPHOTOS ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ Z JAKÝCHKOLIV PŘÍČIN BEZ OHLEDU NA PODOBU KTERÉHOKOLIV NÁROKU ČI ČINNOSTI NESMÍ PŘESÁHNOUT CELKOVOU VÝŠI POLATKŮ ZAPLACENÝCH UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI DEPOSITPHOTOS PO DOBU DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍ REKLAMACI. DEPOSITPHOTOS NEMÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT, ZISKU NEBO ZA UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ, WEBOVÝCH STRÁNEK ČI SLUŽEB, ANI ZA ŽÁDNÝ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÝ, TRESTNÍ NEBO Z UŽÍVÁNÍ ČI PREZENTOVÁNÍ SOUBORŮ, STRÁNEK ČI SLUŽEB S NÁSLEDKEM ŠKOD Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH, AŤ UŽ BYLA DEPOSITPHOTOS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD NEBO NE. TATO OMEZENÍ JSOU NEZÁVISLÁ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY A PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV SELHÁNÍ VŠECH ZDE POSKYTNUTÝCH OPATŘENÍ.

  11. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

  Práva poskytnutá Uživateli jsou pouze pro užívání Souborů, Uživatel však nesmí porušovat jejich autorská práva, předávat či zpětně předávat přímo či nepřímo (například prostřednictvím jiného přístupu) Soubory nebo jiné informace či složky poskytované Depositphotos do jiných zemí, po kterých Spojené státy či jiné relevantní jurisdikce vyžadují jakoukoliv vývozní licenci nebo jiné vládní schválení v době exportu, bez předchozího získání takové licence nebo povolení. Dodržování povinností v souladu s nejnovějšími předpisy Spojených států pro export je Uživatelova povinnost. Uživatel je povinen chránit a odškodnit Depositphotos za veškeré škody, pokuty, penále, závazky, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní řízení a soudní náklady) vyplývající z kteréhokoliv tvrzení, že Soubory nebo jiné informace či složky poskytované zde společností Depositphotos byli exportovány nebo jinak zpřístupněny, odeslány či přepraveny v rozporu s platnými zákony a předpisy. Uživatel se zavazuje řídit podle zákonů, legislativy, stanov, právních úkonů, předpisů a vládních nařízení, které se vztahují na Software, nebo kterým Software podléhá. Uživatel je zodpovědný za dodržování závazků uvedených zde, které podléhají jurisdikci, v níž nebo z níž Uživatel Software používá nebo dá do užívání. V případě nutnosti registrace této dohody jakýmkoliv vládním orgánem, je Uživatelovou povinností tuto registraci provést a obstarat veškeré náklady nebo daň splatnou v dané souvislosti.

  12. OBECNÁ USTANOVENÍ

  12.1 Vyšší moc.  V případě, že z důvodu nepředvídatelné události, která je i přes úsilí strany nevyhnutelná, není jedné ze stran umožněno nebo není schopna plnit své povinnosti vyplívající z této smlouvy, je lhůta na plnění závazků prodloužena o dobu trvání této události, resp. dobu neschopnosti plnit si závazky z důvodu této události.

  12.2 Zřeknutí se práv.  Zřeknutí se práv kteroukoli ze stran při porušení nebo neplnění některé z ustanovení této smlouvy druhou stranou nesmí být vykládáno jako zřeknutí se práv při jakémkoliv následujícím porušení stejného nebo kteréhokoliv jiného ustanovení. Stejně tak nemá jakékoliv zpoždění nebo opomenutí jedné ze stran uplatnit si nebo využít některého ze svých práv, moci nebo výsady, které má, nebo může mít podle tohoto zákona, fungovat jako zřeknutí se jakéhokoli práva, moci nebo výsady touto stranou.

  12.3 Bez účasti sprostředkovatele, nezávislí dodavatelé. Žádná část této smlouvy nevytváří základ pro jednu ze stran pro vystupování v roli zástupce nebo představitele třetí strany, ani nepovažuje tyto strany za společný podnik či společníky se stejným cílem.

  12.4 Rozhodné právo, jurisdikce a místo konání soudního procesu.  Tato dohoda je řízena v souladu s právními předpisy státu Florida, Spojené státy bez ohledu na její výběr z ustanovení zákona. V případě rozporu mezi zákony, pravidly a předpisy jiných zemí se Spojenými státy, spravují tyto zákony pravidla a předpisy Spojené státy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi se nevztahuje k této smlouvě. Výlučná kompetence a místo konání všech sporů vyplívajících z této dohody je situováno ve federálních a státních soudech v Miami, Florida, Spojené státy a obě strany dávají k tomuto souhlas. Neplatnost nebo nevymahatelnost této smlouvy se nedotýká ostatních částí dokumentu.

  12.5 Úplné znění smlouvy, pozměňovací návrh.  Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy. Žádné zřeknutí se práv, svolení, úprava nebo změna této smlouvy není závazné do té doby, než vznikne písemná dohoda podepsaná společností Depositphotos. V takovém případě se toto zřeknutí se práv, svolení, úprava nebo změna ve smlouvě použije pouze v konkrétním případě a pro konkrétní daný účel. Uživatel se zavazuje upustit od všech podmínek, které si stanovuje v jakékoliv nákupní objednávce (nebo kterémkoliv jiném dokumentu), a které by byli v rozporu s podmínkami této smlouvy. Všechny tyto podmínky jsou společností Depositphotos považovány za návrhy změn této licenční smlouvy a jsou zamítnuty. Nákupní objednávka uživatele je účinná pouze jako bezvýhradná povinnost zaplatit za licenci společnosti Depositphotos za podmínek (a pouze těchto podmínek) udaných v tomto dokumentu. Depositphotos může změnit tuto dohodu čas od času na základě oznámení Uživateli písemnou formou (email by měl obsahovat popis této změny).

  Při uzavírání individuální oficiální smlouvy o nákupu souborů se zákazníkem má Depositphotos právo změnit seznam povolených a zakázaných způsobů využití souboru. Všechny tyto změny jsou popsány a stanoveny v zákaznické dohodě zvlášť a odděleně, nemění však žádná běžná pravidla.

  12.6 Náklady, nápravy a právní poplatky.  Uživatel je povinen uhradit Depositphotos všechny přiměřené náklady (včetně nákladů za právní zastoupení) vzniklých při vybírání zpožděných plateb od Uživatele. Pokud Depositphotos zahájí jakýkoliv proces nebo jednání proti Uživateli na vymáhání nebo interpretaci této smlouvy, má nárok na náhradu od Uživatele za skutečné náklady a právní poplatky (včetně všech souvisejících nákladů a výdajů), vzniklé společnosti Depositphotos v souvislosti s takovou činností a jednáním a ve spojení s vynášením a nuceným výkonem rozhodnutí, nebo příkazu tím získaným.

  12.7 Poslání.  Tato smlouva s právy a povinnostmi v ní obsažené, nesmí být postoupena Uživateli zcela nebo zčásti, bez písemného souhlasu Depositphotos a jakékoliv neautorizované postoupení nebo převod je neplatný. Depositphotos má právo postoupit nástupci služby související s částí podnikání nebo tuto smlouvu jako celek. V případě povoleného postupu nebo převodu pod platností této smlouvy je tato smlouva nebo její příslušná ustanovení závazná a ve prospěch toho, nástupci, exekutoři, dědici, zástupci, administrátoři a nabyvatelé stran tohoto dokumentu.

  12.8  Oznámení . Jakékoliv oznámení nebo sdělení jedné strany druhé musí být písemné a doručené buď osobně, nebo zaslané prostřednictvím faxu nebo doporučeně poštou a adresované té které straně, adresované na poštovní adresu uvedenou zde, či na adresu strany, kterou uvede strana v oznámení. Veškerá oznámení musí být v anglickém jazyce a musí být účinně doručena.

  12.9 V angličtině.  Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva a všechny související dokumenty jsou a budou vypracovávány v anglickém jazyce. Ustanovení této smlouvy nebo jakéhokoliv oznámení Uživateli v jiném jazyce než anglickém je pouze z praktických důvodů. V případě rozporu mezi touto anglickou verzí a jinými verzemi bude anglická verze verzí kontrolní.

  12.10 Titulky a nadpisy.  Titulky a nadpisy obsažené v této smlouvě jsou zde zahrnuty pouze pro orientaci a pohodlí a nesmějí být používány při výkladu nebo pro výklad této smlouvy.

  12.11  POTVRZENÍ . PŔIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ DEPOSITPHOTOS UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTU SMLOUVY.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: