Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • API Program Agreement
 • SMLOUVA O PROGRAMU API

  Depositphotos API program je kombinace softwarových prvků, specifikací a dokumentací vyvynutá Depositphotos za účelem interakce mezi autorizovaným prodejcem webových stránek (dále jen Prodejce) a Poskytovatelem Souborů (Depositphotos). Rozhraní pro programování aplikací (Application Program Interface – API) nabízí Prodejci modifikovatelné nástroje a služby, které mu umožňují přístup do databáze Depositphotos a k souborům, za účelem prodeje těchto souborů a z nich odvozených produktů.

  Depositphotos API program, včetně jeho základního hardwaru, softwarových modulů, dokumentace a technických specifikací jsou majetkem Depositphotos a jsou distribuovány nevýhradní celosvětově platnou licencí, která se vztahuje na aktualizace, změny, úpravy, kopie a jiné zavedené verze jak společností Depositphotos, tak Prodejcem, nebo na jeho užití. Tato licence nesmí být předána třetí straně ani dále licencována. Všechna práva k Licencovaným prvkům a jejich užití, bez ohledu na to, zda jsou přímo uvedeny v tomto dokumentu či nikoliv, zůstávají vlastnictvím Depositphotos.

  Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, používání programu API Vám nebude povoleno.

  1. DEFINICE

  Poskytovatel souborů: Depositphotos společnost s ručením omezeným, všechny její divize a sub-divize, její webové stránky, databáze, hardware, software a registrované obchodní značky.

  Webové stránky: Webové stránky fotobanky (stock) (http://depositphotos.com)  provozovány Poskytovatelem Souborů jako místo pro prodej licencí pro komerční užití širokého množství a velikostí Souborů obsahující hardware, software, databáze, soubory, obrázky, videa, obrazový design, prvky uživatelského rozhraní, algoritmy, Uživatele a všechny údaje týkající se jejich používání stránek.

  Soubor: Fotografie, vektorový soubor či jiný grafický prvek, video, elektronický soubor, který je popisuje a definuje, jakékoliv vedlejší grafické prvky na obrazovce použité k jejich reprezentaci na webových stránkách včetně, ale nejen, jména umělce / vlastníka, data nahrání na web, prodejních a licenčních dat.

  Hotový produkt: Elektronický nebo fyzický produkt obsahující jeden nebo více Souborů licencované Poskytovatelem Souborů.

  Uživatel: Registrovaný uživatel webových stránek Poskytovatele Souboru nebo Prodejce webových stránek.

  Prodejce: Registrovaný Uživatel webových stránek Poskytovatele Souboru licencován Poskytovatelem souboru pro používání Programu API.

  Kupující: Uživatel přijímající Soubory, jejich data či jakýkoliv Hotový produkt z databáze Poskytovatele Souborů, ať již získané prostřednictvím webových stránek Poskytovatele Souborů, programem API nebo jinými prostředky schválenými Poskytovatelem Souborů.

  Přispěvatel: Fotograf, ilustrátor, původce, tvůrce nebo jiným způsobem vlastník Souborů, registrovaný jako Přispěvatel na webových stránkách Poskytovatele Souborů, který nahrává tyto Soubory na stránky za účelem prodeje licenčních práv pro jejich komerční použití.

  API: Rozhraní pro programování aplikací navržené a prováděné Poskytovatelem souborů, zahrnující softwarové metody, technické specifikace a dokumentaci za účelem umožnit registrovaným Prodejcům získat legální přístup k prvkům Souboru v databázi Poskytovatele Souborů, aby bylo možné používat tyto prvky k nabídnutí Souborů či Hotových produktů k prodeji.

  Licencované prvky: Programové rozhraní, kód, algoritmy, dokumentace, smlouvy a jiné prvky související nebo patřící do API programu a náležící Poskytovateli Souborů.

  Příslušné smlouvy: Tato smlouva, Členská dohoda, Uživatelské podmínky a všechny ostatní účinné a platné smlouvy, které jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele Souborů, nebo jinak vyřízené mezi Prodejcem a Poskytovatelem Souborů a které se týkají používání Programu API.

  2. POPIS TYPŮ API

  2.1. Typy API a jejich charakteristika

  Partner API.  Partner API poskytuje všechny funkce potřebné pro vyhledávání Souborů v databázi Poskytovatele Souborů a zobrazování příkladů Souboru a všech souvisejících informací uživateli na webových stránkách Prodejce. Pro zakoupení Souboru bude Kupující směrován na webové stránky Poskytovatele Souborů. Kupující, kteří se zaregistrovali na webové stránky Poskytovatele Souborů poté, co vstoupily přes odkaz Prodejce, jsou označeni jako postupující tomuto Prodejci, který si tímto vydělá v souladu s podmínkami Partnerského programu Poskytovatele Souborů.

  Business API. Business API je speciální typ API, který umožňuje prodej derivátu souboru vycházejícího z původního Souboru jako část Hotového produktu vytvořeného „na vyžádání“ (jak je definováno autorským zákonem USA). Prodejce může vyrábět produkty (jako jsou trička, hrnečky, podložky pod myš, kalendáře, plakáty apod.) využitím a přizpůsobením souboru na objednávku Kupujícího.

  Ať je již Hotový produkt ve formě elektronického média či použitý na výrobu nebo součástí vyrobených fyzických produktů, musí být uživateli dodán jako součást Hotového produktu a nikoliv jako Soubor pro opakované použití. Business API metody dovolují Uživateli vyhledávání souborů přes databázi Poskytovatele souborů a zobrazování příkladů Souborů spolu se všemi souvisejícími informacemi o něm na stránkách Prodejce. Transakce nákupů Souborů budou prováděny na stránkách Prodejce bez jakéhokoliv odkazu na Poskytovatele Souborů.

  Soubory získané skrze Business API musí být za účelem dalšího prodeje použity ve formě Hotového produktu; Poskytovatel Souborů je dodává Prodejci pod licencemi EL3, EL4, a EL5: Fyzické a elektronické zboží pro další prodej. Z toho důvodu je to Prodejce, který definuje hodnotu Hotového produktu, ta však nesmí být nižší než cena Souboru nabízená Poskytovatelem Souborů pod licencemi EL3, EL4 a EL5.

  Aplikace API. Aplikace API umožňuje vytváření vlastních programů pro propojení s databází Poskytovatele Souborů. Aplikace API nabízí nejen komplexní přístup do databáze Poskytovatele Souborů, ale také poskytuje uživateli s funkcí nákupního košíku přidávání do košíku, vyhledávání v košíku, mazání objektů v košíku a nákup položek v něm.

  Prodejce API. Prodejce API umožňuje prodej Souboru Poskytovatele Souborů na stránkách Prodejce a nabízí co nejširší cenovou flexibilitu Prodejci. Kupující nejsou přesměrováváni na stránky Poskytovatele souborů k platbě. Tato metoda je určena pro Prodejce k vytvoření vlastních stránek fotobanky za účelem prodávat Soubory získané buď zcela nebo plně od Poskytovatele Souborů nebo ve spojení se Soubory z jiných databází.

  Poskytovatel Souborů dodává Soubory Prodejci při standartních cenách či formou Předplatného. Prodejce uvádí cenu Souborů, za kterou jsou prodány Kupujícímu.

  Poskytovatel Souborů si vyhrazuje exklusivní právo na snižování i zvyšování cen Souborů dodávaných prodejcem přes API program kdykoliv na základě vlastního uvážení bez předchozího oznámení Prodejci.

  3. PROCES AKTIVACE API

  K tomu, aby mohl Prodejce začít pracovat s programem API, musí:

  • Registrovat si účet jako Kupující na stránkách Poskytovatele Souborů (http://depositphotos.com);
  • Zjistit, která úroveň (či několik úrovní) služeb API nejlépe odpovídá potřebám Prodejce;
  • Podat žádost o API klíč pro požadovanou (požadované) úroveň (úrovně) služeb API.

  Jakmile Poskytovatel Souborů vydá API klíč, může Prodejce začít integrovat program API na stránky Prodejce a začít s obchodováním se Soubory a / nebo licencováním Produktů.

  Poskytovatel souborů si vyhrazuje právo odmítnout vydat klíč API Prodejci pro jakýkoliv důvod(y) a nemusí tyto důvody uvádět.

  4. OBECNÁ USTANOVENÍ LICENCE API

  Užíváním programu API Poskytovatele Souborů potvrzuje Prodejce svůj souhlas s následujícím:

  • Prodejce je registrovaný Uživatel s oprávněným aktivním účtem Kupujícího na webových stránkách Poskytovatele Souborů. Všechna činnost Prodejce na webových stránkách musí být v rámci příslušných smluv.
  • Prodejce přebírá plnou odpovědnost za veškeré činnosti prováděné pod jeho přihlašovacím jménem a heslem na webových stránkách Poskytovatele Souborů a jejich následků, budoucích i současných. Prodejce souhlasí a přijímá, že bude používat licencovaných prvků v plném souladu s podmínkami a ustanoveními v příslušných dohodách a v souladu s pravidly amerického práva, mezinárodního práva, předpisů v zemi Prodejce a dalších současných platných směrnic a vládních požadavků.
  • Prodejce přijímá a souhlasí s tím, že všechny soubory včetně všech souborů a informací s nimi spojených,  jsou majetkem poskytovatele souborů  a / nebo Přispěvatele;  všechny tyto soubory jsou chráněny kombinací autorských práv, práv duševního vlastnictví a dalších podobných předpisů. Prodejce souhlasí, že podnikne všechny obezřetné a nezbytné kroky k ochraně souborů proti nelicencovanému a neautorizovanému kopírování, přenosu a distribuci. Prodejce garantuje, že každý soubor uvedený na stránkách Prodejce bude doplněn jménem Přispěvatele.
  • Prodejce nepoužívá a nebude používat Licencované Prvky k tvorbě, poskytování nebo rozšiřování škodlivého programového kódu, spyware, adware, virů, červů, Trojských koňů, nebo jakýchkoliv invazívních destruktivních a škodlivých softwarů Poskytovatelům Souborů nebo Uživatelům. Webové stránky Prodejce neobsahují jiné mechanismy nebo zařízení určené pro účely nebo s možností jejich použití k odstranění či modifikaci obsahu stránek, disfunkci nebo selhání stránek či jejich vybavení počítačových systémů nebo složek nebo jinak ovlivnit přístupnost nebo možnost použití Souborů a / nebo webových stránek nebo by mohli způsobit poškození Uživateli, jeho účtu nebo jeho počítači.
  • Prodejce nepoužívá a nebude používat Licencované Prvky pro nezákonné účely nebo jakékoliv akce porušující práva třetích stran, včetně vlastnických práv, autorských práv, práv duševního vlastnictví a dalších souvisejících zákonů a práv.
  • Prodejce nebude prodávat, předávat, poskytovat přístup, půjčovat nebo poskytovat podlicence Licencovaných Prvků nebo přímý přístup do programu API nebo jakkoliv jinak získat příjem s výjimkou způsobů přímo popsaných na stránkách Poskytovatele Souborů a specifikovaných v příslušných dohodách.
  • Prodejce nebude používat prvky designu webových stránek Poskytovatele Souborů, logotypu, uživatelského rozhraní nebo celkový styl mimo rozsah uplatňování programu API pro jakýkoliv účel, zejména, nikoliv však pouze k přilákání zákazníků nebo pěstování dojmu, že Prodejce jedná jménem nebo na objednávku Poskytovatele Souborů, jeho zástupců, manažerů, členů, zaměstnanců nebo jiných zástupců. Prodejce nesmí vznést prohlášení, že jeho / její webové stránky jsou zcela nebo z části vytvořené či schválené Poskytovatelem Souborů.
  • Prodejce je povinen oznámit Poskytovateli Souborů veškeré převody Souboru Poskytovatele Souborů prováděné skrze Prodejce Kupujícímu jakož i veškeré další následující prodeje těchto souborů.
  • Prodejce nesmí použít API programu pro reklamu konkurenčních služeb nebo veřejně porovnávat Poskytovatele Souborů a jeho konkurenty.
  • Reseller shall not use the API Program for advertising competing services, or public comparisons between the File Provider and its competitors.

  Zanedbání Prodejce k tomu dát souhlas či splňovat výše uvedené podmínky zakládá důvody k okamžitému rozporu s touto dohodou.

  5. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO KONKRÉTNÍ TYPY API

  V závislosti na použitém tipu API potvrzuje Prodejce souhlas s následujícím:

  5.1. Pro Partner API

  • Prodejce nebude absolvovat transakce Souborů nezávisle na Poskytovateli Souborů a nebude stahovat soubory Kupujícím pomocí programu API Partner a bude používat výhradně Licencovaných Prvků výhradně pro vyhledávání, zobrazování a výběr souborů, převedení Kupujících na webové stránky Poskytovatele Souborů pro nákup a přenos souborů.
  • Prodejce souhlasí s tím, že Poskytovatel Souborů může z jakéhokoliv důvodu a bez jeho udání odejmout povolení k užití API u Prodejce nebo na webových stránkách Prodejce, pokud Poskytovatel Souborů považuje toto užívání za nezákonné či škodlivé Poskytovateli Souborů.
  • Prodejcův jediný zdroj plynoucí z používání rozhraní API v programu Partner API od Poskytovatele Souborů je z provizí z transakcí od Kupujících a Přispěvatelů položených Prodejcem na webové stránky Poskytovatele Souborů, jak je nařízeno podmínkami Partnerského programu.
  • Prodejce obdrží platby na svůj účet v souladu s podmínkami Partnerského programu pouze tehdy, bude-li plně v souladu se všemi podmínkami všech Souvisejících dohod.

  5.2. Pro Business API

  • Veškeré Hotové produkty obsahující Soubor Poskytovatele Souborů musí respektovat a dodržovat všechna platná autorská práva a práva s nimi související, a jsou v souladu se všemi požadavky Poskytovatele Souborů týkající se Povolených odvozených děl, jak je popsáno ve Standartní a Rozšířené licenční smlouvě.
  • Cena, kterou zaplatí Kupující za Hotový produkt, nesmí být nižší než součet cen všech licencí Souborů uvedených v tomto Hotovém produktu.
  • Souborů licencovaných pomocí Business API může být použito pouze pro vytvoření Hotového produktu a dodáno Kupujícímu pouze jako část hotového produktu a nesmí být licencována samostatně nebo dodávána v jiném formátu.
  • Prodejce musí oznámit Poskytovateli Souborů veškeré následující další prodeje kteréhokoliv Hotového produktu zahrnující Soubory Poskytovatele Souborů a převést veškeré příslušné odměny za tyto další prodeje Poskytovateli Souborů.
  • Každý převod Hotového produktu ke Kupujícímu je několikastupňový proces: Kupující si vybere Soubor(y) a typ Hotového produktu a umístí je do objednávky, Prodejce nakoupí Soubor(y) od Poskytovatele Souborů za cenu (ceny) platné na webových stránkách Poskytovatele Souborů v momentě nákupu, Prodejce stáhne Soubor(y) a integruje je do Hotového produktu, Prodejce převede Hotový produkt na Kupujícího a Kupujícímu je účtovaná cena určená podle Prodejce.
  • Každá objednávka Kupujícího na webových stránkách Prodejce musí odpovídat s nákupem Souborů od Poskytovatele Souborů.

  5.3. Pro Aplikace API

  • Prodejce bude využívat aplikace API výhradně pro nekomerční účely. V případě komerčního využití či je jeho působení pro komerční využití objeveno, je Prodejce povinen požádat Poskytovatele Souborů o povolení ke schválení nebo vyjednání nové licence pro takové použití.
  • Prodejce musí zacházet se všemi daty obsahující osobní nebo technické informace o Kupujících jako s důvěrnými informacemi a nesmí je používat, ukládat přenášet či prozrazovat žádné třetí straně z jakéhokoliv důvodu s výjimkou marketingových účelů a licencování Souborů od Poskytovatele Souborů.
  • Prodejce musí Poskytovateli Souborů oznámit všechny následné další prodeje jakéhokoliv Hotového produktu obsahujícího Soubory Poskytovatele Souborů a převádět veškeré příslušné odměny za tyto další prodeje Poskytovateli Souborů.

  5.4. Pro Prodejce API

  • Prodejce zaručuje, že Prodejce API slouží pouze k licencování Souborů Poskytovatele Souborů na webových stránkách Prodejce.
  • Podle nejlepšího vědomí Prodejce je každý soubor licencovaný Kupujícímu použit v rámci limitů Licenční smlouvy zakoupené Kupujícím od Poskytovatele Souborů a Kupující potvrzuje svůj souhlas s podmínkami v době nákupu v této Licenční smlouvě.
  • Cena souborů dodávaných Kupujícímu nesmí být nižší než cena, která byla zaplacena Prodejcem přímo zakoupenými od Poskytovatele Souborů.
  • Prodejce musí oznámit Poskytovateli Souborů veškeré následné další prodeje jakéhokoliv Hotového produktu, který zahrnuje Soubory Poskytovatele Souborů a převést veškeré příslušné odměny Poskytovateli Souborů.
  • Každá objednávka od Kupujícího na webových stránkách Prodejce musí odpovídat nákupu Souboru(ů) od Poskytovatele Souborů.
  6. ODŠKODNĚNÍ OBJEDNÁVKY

  Prodejce se zavazuje zaplatit a odškodnit a také se postavit na stranu společnosti Depositphotos (jejího vedení, zaměstnanců, akcionářů, partnerů atd.) v případě jakýchkoliv nároků, závazků, ztrát či nákladů (včetně právních poplatků za zástupce pro klientskou bázi) v případech:

  1. Účelné, nebo příležitostné použití webových stránek nebo souborů v nich prostřednictvím Prodejcova přihlášení na ně a použití jeho přihlašovacího jména a hesla bez ohledu na to, kdo provedl autorizaci;

  2. Veškerá korespondence a stahování prováděné Prodejcem pod jeho přihlašovacím jménem a heslem;

  3. Jakékoliv porušení podmínek a ustanovení této smlouvy Prodejcem;

  4. Nároky vznesené přispěvatelem mezi podobnými pohledávkami uvádějícími, že Poskytovatelova činnost porušuje autorská práva, vlastnické právo a jakákoliv další práva třetích osob.

  Poskytovatel Souborů si vyhrazuje možnost a právo převzít kontrolu a obranu na kterýkoliv druh výdaje Prodejce nebo požadovat odškodnění od Prodejce. Prodejce vyjadřuje svůj souhlas ke spolupráci k obraně Poskytovatele Souborů v případě takového nároku.

  Prodejce garantuje Poskytovateli Souborů, jeho zástupcům, vedení a zaměstnancům, že bude hájit Poskytovatele Souborů od nároků jakékoliv třetí strany v důsledku použití prvků stylu, designu, Licencovaných prvků a souborů, porušením této dohody, využitím služeb a programů Poskytovatele Souborů, které byli důvodem nebo jinak vyvolali ztráty, náklady, škody skutečné stejně tak jako škody vzniklé v důsledku pojistných událostí, stížností, trestních stíhání, vlivem soudního procesu, daní a poplatků jakéhokoliv druhu.

  7. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

  Zakázané činnosti jsou jakékoliv činnosti, které mohou vést k poškození Poskytovatele Souborů, nebo způsobí plnou či částečnou finanční ztrátu. Prodejcovo zapojení do zakázané činnosti je považováno za jednostranné porušení této smlouvy. Zakázané činnosti zahrnují, nejsou však omezeny na následující:

  • Ukládání do mezipaměti a / nebo zachovávání Souborů bez povolení Poskytovatele Souborů pro neschválené užití nebo jiné neoprávněné účely;
  • Zatajování informací či poskytování nepravdivých nebo nesprávných informací o celkovém prodeji nebo ziscích z prodeje Souborů;
  • Prodej Souborů Poskytovatele Souborů bez placení nasmlouvaných poplatků Poskytovateli Souborů;
  • Pokus získat přístup k osobním informacím, řídícím systémům a ostatním údajům, obsaženým na webových stránkách Poskytovatele Souborů, jiným než je nutné pro provozování programu API;
  • Narušování nebo zkreslování informací aplikované na klíč, umožňující jakoukoliv úroveň přístupu k programu API;
  • Uvedení nepravdivých údajů na webových stránkách Prodejce, na kterých je API program nabízen;
  • Jakákoliv činnost, která může zdiskreditovat nebo poškodit Poskytovatele Souborů, webové stránky nebo Depositphotos jako celek, způsobit úplnou nebo částečnou finanční ztrátu, nebo vést k neoprávněnému vyzrazení obchodního tajemství či osobních údajů;
  • Zveřejňování látky, detailů, textů smluv a korespondence mezi Poskytovatelem Souborů a Prodejcem;
  • Jakékoliv použití Partnerského programu nebo API, které může mít za následek škodu na webových stránkách Poskytovatele Souborů;
  • Přímá či implicitní charakterizace Prodejce, jeho webových stránek či personálu a zaměstnanců, manažerů nebo jiných zástupců Poskytovatele Souborů, nebo činnost Prodejce v zastoupení Poskytovatele Souborů.

  Všechna obchodní korespondence, smlouvy a dohody uzavřené mezi Poskytovatelem Souborů a Prodejcem jsou považovány za obchodní tajemství a jako takové musí být přísně důvěrné. Poskytovatel Souborů si vyžaduje právo požadovat odškodnění za škody, finanční a jiné, za neoprávněné zveřejnění tohoto obchodního tajemství.

  8. UKONČENÍ

  Tato smlouva nabyde platnost po přijetí jejích podmínek na webových stránkách Poskytovatele Souborů, nebo po podpisu Prodejcem, nebo při prvním případě využití programu API. Smlouva je platná až do doby jejího přímého ukončení.

  Poskytovatel Souborů si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoliv důvodu kdykoliv a bez předchozího oznámení a není povinen sdělovat důvody k tomuto rozhodnutí.

  Poskytovatel Souborů si vyhrazuje právo ponechat si zůstatek peněz z účtu Prodejce po ukončení této smlouvy.

  Bez ohledu na ostatní ustanovení v této smlouvě, neznamená odstoupení nebo jiný způsob ukončení této smlouvy korekci či zmírnění Prodejcovi povinnosti uhradit stažené Soubory.

  Tato smlouva bude ukončena bez přesouzení práv Poskytovatele souborů v souladu se skutečností obhajoby a omezení závazků stanovených a garantovaných v této smlouvě, Uživatelských podmínkách a Členské dohodě, které ji zaštiťují, zůstává omezení závazků a práv platné i po ukončení smlouvy. Stejně tak podmínky a ustanovení této smlouvy týkající se důvěrných informací, odškodnění, kontroly nad soubory, zřeknutí se odpovědnosti a dalších druhů omezení odpovědnosti, zůstávají v plné platnosti i po ukončení této smlouvy.

  9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Obsah webových stránek Poskytovatele Souborů a stránky jak takové jsou nabízeny k prohlížení a užívání bez jakéhokoliv zásahu držitelů webových stránek (s výjimkou pre-moderátorů) nebo podmínek a záruk, implicitních či explicitních. Tyto záruky zahrnují podmínky a okolnosti prodejnosti. Poskytovatel Souborů nezaručuje, že obsah webových stránek a jejich provoz bude splňovat očekávání a požadavky Prodejce ani to, že proces jeho užívání bude bez závad a přerušení z jakéhokoliv důvodu.

  Poskytovatel souborů nemůže a nezaručuje, že webové stránky ani soubory v nich obsažené a dostupné pro stahování, nebudou obsahovat kontaminaci, viry nebo jiné destruktivní funkce.

  10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  Prodejce chápe a přijímá odpovědnost a přejímá všechna rizika vyplívající z jakéhokoliv použití webových stránek včetně a bez omezení jakékoliv informace či jiného souboru obsaženého na stránkách.

  Poskytovatel Souborů, jeho zaměstnanci, ředitelé, partneři, akcionáři a zástupci nenesou odpovědnost v případě selhání nebo jakéhokoliv způsobu vypnutí stránek i v případě, že vypnutí vede k finanční ztrátě, ztrátě informací, zisku nebo jiných práv vycházejících z této smlouvy. To zahrnuje bez omezení navigace na webu, užívání nebo přístup ke kterémukoliv ze souborů a práv na ně se vázajících, i kdyby byla Depositphotos varována, že k těmto ztrátám může dojít a to bez ohledu na to, zda je tento problém způsoben autorským právem, právem duševního vlastnictví, porušením předpisů, porušením zákona, nedbalostí, porušení smluvních povinností nebo jinou situací.

  Poskytovatel souborů nezodpovídá za dočasné nebo trvalé, úplné či částečné selhání funkce programu API nebo potíže při jeho provozu. Poskytovatel Souborů rovněž nezodpovídá za ušlý zisk v souvislosti s poruchami programu API.

  V souladu s podmínkami této smlouvy nebo na základě spuštění a používání webových stránek, celých či jejich částí, nebo zdrojů jakýmkoliv způsobem bude celková částka souhrnné odpovědnosti Poskytovatele Souborů omezena na výši částky odměny obdržené Poskytovatelem Souborů za nahraný soubor, ale v žádném případě nepřekročí peněžní ekvivalent částky 100 amerických dolarů.

  11. ROZHODNÉ PRÁVO

  Stránky jsou provozovány, řízeny a kontrolovány společností Depositphotos s hlavním sídlem ve státě Florida, USA. Stránky jsou přístupné pro použití v jakékoliv zemi na světě. Jelikož všechny regulační systémy zemí mají jedinečné zákony s jim podřízenými akty, které se mohou lišit od zákonů ve státě Florida, vstupem na stránky uživatel souhlasí s tím, že tato Členská dohoda se řídí zákony Florida, USA. Tato dohoda není řízena Úmluvou OSN o mezinárodních smlouvách.

  Prodejce souhlasí s poskytováním služeb a s postupem doručování všech nezbytných upozornění na jeho poštovní adresu uvedenou jím při registraci na stránky.

  Prodejce souhlasí upustit od:

  • Všech práv, která by mohl/mohla mít v procesu nebo výsledku u soudu za účasti poroty.
  • Účasti či pořádání jakékoliv kolektivní žaloby proti Poskytovateli Souborů v souvislosti s činností stránek, ustanoveními této dohody nebo jakékoliv dohody v tomto dokumentu.

  Veškeré konflikty, které vzniknou v souvislosti s uvedením této dohody v platnost, včetně a bez omezení její interpretace, provedení, nebo použití řádu, narušení a realizace se předloží k smírčímu řízení ve státě Florida, USA.

  Pokud je Poskytovatel Souborů nucen jít do nearbitrážního soudu kvůli vybírání jakýchkoliv splatných poplatků nebo kvůli prosazování svých práv, zavazuje se Prodejce uhradit Poskytovateli Souborů všechny výdaje a poplatky v případě, že Poskytovatel Souborů soud vyhraje.

  12. VZTAHY STRAN

  Prodejce potvrzuje a zaručuje, že za žádných okolností nebude zastupovat nebo provádět činnost, která by mohla být vykládána tak, že je zaměstnancem, správcem sítě, manažerem nebo dodavatelem společnosti Depositphotos.

  Skutečnost, že Prodejce souhlasí s touto smlouvou a používání API programu v žádném případě neznamená, že jde o vztah zaměstnanec / zaměstnavatel nebo zprostředkovatelskou dohodu a ujednání mezi Prodejcem a Poskytovatelem Souborů.

  Poskytovatel Souborů nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv činnost prováděnou Prodejcem s bannery, emblémy, odkazy a dalšími prvky designu a duševním vlastnictvím na stránkách Poskytovatele Souborů.

  13. KONTAKTNÍ INFORMACE

  V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ustanoveními v tomto dokumentu kontaktujte prosím Depositphotos pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

  Konkaktní informace:

  e-mail: support@depositphotos.com.

  Nebo použijte odkaz Kontaktujte nás.

  14. POTVRZENÍ

  PŘIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ PRODEJCE NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ API ROZHRANÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, NAKUPOVÁNÍ A DODÁVÁNÍ SOUBORŮ S TOUTO POMOCÍ PRODEJCE SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. PRODEJCE DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM SOUBORŮ, KTERÉ NAHRAZUJE JAKÝKOLIV NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI PRODEJCEM A POSKYTOVATELEM SOUBORŮ TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: